ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve)

ALMA

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2023
Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων είναι η 15η Μαρτίου 2023

Η Ευρώπη πρέπει να εντείνει τη στήριξη που παρέχεται σε όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες, όσους έχουν ξεχαστεί πίσω –τους νέους που δεν εργάζονται, που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ).

Για τον λόγο αυτό η πρωτοβουλία με το όνομα ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve) υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+). Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να βοηθήσει αυτούς τους νέους να βρουν τον δρόμο τους προς την αγορά εργασίας, ιδίως τα πλέον μειονεκτούντα άτομα ηλικίας 18-29 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ) και είναι ευάλωτα όσον αφορά τις ευκαιρίες που έχουν για πρόσβαση στην απασχόληση ή την κατάρτιση για ατομικούς ή διαρθρωτικούς λόγους (π.χ. αναπηρία, μακροχρόνια ανεργία, ανεπαρκείς σχολικές επιδόσεις / επαγγελματικές δεξιότητες, μεταναστευτικό υπόβαθρο).Η ALMA θα προσφέρει στους συμμετέχοντες:
– εποπτευόμενη εμπειρία εργασίας
σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ για περίοδο 2 έως 6 μηνών
– έναν ολοκληρωμένο κύκλο έργου που θα περιλαμβάνει καθοδήγηση και παροχή συμβουλών σε κάθε στάδιο

Στόχος είναι να προαχθεί η ένταξή τους στη χώρα καταγωγής τους με τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους, των γνώσεων και της πείρας τους και να τους δοθεί η ευκαιρία να δημιουργήσουν νέες επαφές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο απώτερος στόχος είναι να ενταχθούν κοινωνικά και να βρουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.

Με την πρωτοβουλία αυτή η Επιτροπή επιβεβαιώνει τη δέσμευση που ανέλαβε στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων να στηρίξει την υλοποίηση των ενισχυμένων εγγυήσεων για τη νεολαία που εγκρίθηκαν το 2020 και να δημιουργήσει ίσες ευκαιρίες με την παροχή ενεργούς υποστήριξης για την ένταξη των μειονεκτούντων νέων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία στη χώρα καταγωγής τους.

Τι είναι η ALMA;
Η πρωτοβουλία ALMA επιδιώκει την αναβάθμιση ενός κοινωνικού καινοτομικού σχεδίου που εφαρμόζει η Γερμανία από το 2008 (IdA, Integration durch Austausch), το οποίο υιοθετήθηκε το 2012 από ένα διακρατικό δίκτυο 15 κρατών μελών χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ και το οποίο, από το 2015, μέσω μιας διακρατικής πρόσκλησης εντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Η ALMA υλοποιείται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του ΕΚΤ+ και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε επίπεδο ΕΕ.

Συμπληρώνεται στην πράξη από τα υφιστάμενα προγράμματα για τη στήριξη της κινητικότητας των νέων όπως το Erasmus Plus ή το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης έχοντας ως αποδέκτες μια ομάδα νέων που δεν καλύπτονται από τα εν λόγω προγράμματα.

Σε ποιους απευθύνεται
Το ALMA είναι ένα διασυνοριακό πρόγραμμα κινητικότητας νέων που στόχο έχει να μεταμορφώσει τις ζωές των μειονεκτούντων νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Απευθύνεται σε νέους οι οποίοι:
– δυσκολεύονται να βρουν εργασία
– είναι μακροχρόνια άνεργοι
– έχουν ανεπαρκείς σχολικές επιδόσεις ή ανεπαρκείς επαγγελματικές δεξιότητες
– προέρχονται από οικογένειες μεταναστών
– ή είναι άτομα με αναπηρία

Τι είδους στήριξη θα προσφέρει;
1.
Πριν από την παραμονή τους στο εξωτερικό, οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν εντατική εξατομικευμένη κατάρτιση στη χώρα καταγωγής τους
2.
Στους συμμετέχοντες θα προσφέρεται εποπτευόμενη τοποθέτηση σε θέση εργασίας με συνοδευτικές υπηρεσίες καθοδήγησης για περίοδο 2 έως 6 μηνών σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ
3.
Μετά την επιστροφή τους θα λάβουν καθοδήγηση μέσω συνεχιζόμενης υποστήριξης και θα χρησιμοποιούν τις δεξιότητες που απέκτησαν στη χώρα τους για να αποκτήσουν απασχόληση ή περαιτέρω εκπαίδευση.

Ποια έξοδα καλύπτονται
Τα κονδύλια του ΕΚΤ + συμβάλλουν στην κάλυψη των ακόλουθων εξόδων:* ταξίδια
* ασφάλιση
* κοινωνική ασφάλιση
* βασικές ανάγκες όπως διατροφή και διαμονή
* καθοδήγησης και παροχής συμβουλών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την παραμονή στο εξωτερικό

Πώς να υποβάλετε αίτηση
Οι συμμετέχοντες θα καθορίζονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΕΚΤ+ των κρατών μελών της ΕΕ και των περιφερειών που θα υλοποιούν την πρωτοβουλία ALMA στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΕΚΤ+ από το 2022 και μετά.

Οι διαχειριστικές αρχές και οι οργανισμοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να αποστείλουν μήνυμα στη διεύθυνση: EMPL-ALMA@ec.europa.eu  και να συμβουλευθούν το εγχειρίδιο καθοδήγησης.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2023
Έχει προκηρυχθεί πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της ALMA για δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς (π.χ. οργανώσεις νέων, ΜΚΟ, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσίες απασχόλησης, σχολεία, πάροχοι ΕΕΚ, κ.λπ.) που είναι εγκατεστημένοι σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Στόχος είναι να παρασχεθεί βοήθεια στα κράτη μέλη προκειμένου να ενσωματώσουν την ALMA στα προγράμματα του ΕΚΤ+ που υλοποιούν με τη δοκιμαστική εφαρμογή ή την αναβάθμιση δραστηριοτήτων της πρωτοβουλίας ALMA. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 15 εκατ. ευρώ.

Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων είναι η 15η Μαρτίου 2023.
Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τη σελίδα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο