Άμυνα: Νέα έκθεση παρουσιάζει συγκεκριμένες δράσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην ασφάλεια και την άμυνα της ΕΕ

address the impact of climate change on EU security and defence

Μια νέα έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας εξετάζει για πρώτη φορά τις σχέσεις μεταξύ κλιματικής αλλαγής, ενέργειας και άμυνας. Προτείνει δράσεις για την άμυνα της ΕΕ με σκοπό τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή, της βιωσιμότητας και της ενεργειακής ασφάλειας.

Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση, αν δεν αναγνωρίσουμε και δεν προβλέψουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ασφάλεια και την άμυνα της ΕΕ, ιδίως στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές που σχετίζονται με την άμυνα, και αν δεν αναλάβουμε δράση έναντι αυτών των επιπτώσεων, το κόστος μπορεί να είναι πολύ μεγάλο. Το κόστος αυτό, το οποίο μπορεί γενικά να προληφθεί, θα είναι υψηλότερο αν ενδεχόμενες κρίσεις ή καταστροφές μας βρουν απροετοίμαστους και αν δεν έχουν ληφθεί προηγουμένως μέτρα, όπως η βελτίωση της διαχείρισης κινδύνων, η θωράκιση έναντι της κλιματικής αλλαγής, η ανθεκτικότητα και η βιωσιμότητα — σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία —, η ενεργειακή ασφάλεια και η προετοιμασία για την ενεργειακή μετάβαση.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος στην άμυνα αναμένεται να αυξηθούν στο μέλλον. Η νέα έκθεση παρέχει συστάσεις προς τα υπουργεία άμυνας των κρατών μελών της ΕΕ και τους φορείς εκμετάλλευσης ενεργειακών υποδομών ζωτικής σημασίας σχετικά με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, ενώ περιλαμβάνει και καθοδήγηση για επενδύσεις στη βιώσιμη ενέργεια. Περιγράφει επίσης το πώς η ΕΕ μπορεί να συμπληρώσει τις εθνικές προσπάθειες και να προωθήσει μια μακροπρόθεσμη προοπτική για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Η έκθεση, η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του φόρουμ διαβούλευσης για τη βιώσιμη ενέργεια στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, παρέχει επιστημονικά στοιχεία τα οποία θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών για την προετοιμασία των ενόπλων δυνάμεων έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Η έκθεση έρχεται να συμπληρώσει τη στρατηγική πυξίδα της ΕΕ για την ασφάλεια και την άμυνα και τον χάρτη πορείας της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή και την άμυνα.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_3141/MEX_23_3141_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σχετική είδηση : https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news-and-updates/climate-change-and-eu-defence-released-new-report-analysing-links-between-climate-energy-and-defence-2023-06-08_en

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο