Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την Κύπρο και τη Μάλτα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω μη σωστής μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κανόνων σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

Recognition of professional qualifications

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Κύπρο και τη Μάλτα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω εσφαλμένης μεταφοράς των ενωσιακών κανόνων σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (οδηγία 2005/36/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2013/55/ΕΕ). Οι ισχύοντες εθνικοί κανόνες δημιουργούν αδικαιολόγητα εμπόδια στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σε διασυνοριακό επίπεδο και, ως εκ τούτου, παρεμποδίζουν την επαγγελματική κινητικότητα.

Οι ενωσιακοί κανόνες έχουν συμβάλει στη δημιουργία σύγχρονου συστήματος για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελματικής πείρας σε ολόκληρη την ΕΕ. Διευκολύνουν τους επαγγελματίες να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε διάφορα κράτη μέλη, διασφαλίζοντας παράλληλα βελτιωμένο επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές και τους πολίτες.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_3526/IP_23_3526_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο