Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν παρατηρήσεις επί των προτεινόμενων κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέσεις διττής διανομής

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αναθεώρησης του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία («VBER») και των κατευθυντήριων γραμμών για τους κάθετους περιορισμούς («κάθετες κατευθυντήριες γραμμές»), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα ξεκίνησε μια νέα στοχευμένη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις προτεινόμενες κατευθυντήριες γραμμές για την ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο της διττής διανομής, οι οποίες θα προστεθούν στις κάθετες κατευθυντήριες γραμμές.

Διττή διανομή ονομάζεται η κατάσταση στην οποία ένας προμηθευτής πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες τελώντας σε άμεσο ανταγωνισμό με τους χονδρεμπόρους ή τους λιανοπωλητές, π.χ. λειτουργώντας τα δικά του φυσικά ή διαδικτυακά καταστήματα.

Τον Ιούλιο του 2021 η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με το σχέδιο του αναθεωρημένου κανονισμού VBER και το σχέδιο των αναθεωρημένων κάθετων κατευθυντήριων γραμμών, τα οποία περιέχουν κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ στις κάθετες συμφωνίες. Τα σχόλια που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της εν λόγω διαβούλευσης αποκάλυψαν ότι υπάρχει ανάγκη για πιο συγκεκριμένη καθοδήγηση όσον αφορά τα είδη των πληροφοριών που μπορούν να ανταλλάσσουν οι προμηθευτές και οι αγοραστές που τελούν σε σχέση διττής διανομής. Βάσει των σχολίων αυτών, η Επιτροπή συγκέντρωσε πρόσθετα στοιχεία σχετικά με το θέμα αυτό και ανέθεσε την εκπόνηση έκθεσης εμπειρογνωμόνων. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα αποτελέσουν μέρος των νέων κανόνων για τις κάθετες συμφωνίες, οι οποίοι αναμένεται να τεθούν σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2022.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν τα σχόλιά τους έως τις 18 Φεβρουαρίου 2022.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_803/MEX_22_803_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής σχολίων είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021-vber_en

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο