Απλούστευση των κανόνων της ΕΕ για πολίτες και επιχειρήσεις: πορίσματα της ετήσιας έρευνας για τον διοικητικό φόρτο (2022)

Annual Burden Survey

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια έρευνα του φόρτου για το 2022, στην οποία παρουσιάζει τη δράση της Επιτροπής για την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ. Στη δημοσίευση παρουσιάζονται συγκεκριμένα παραδείγματα των επιτευγμάτων της Επιτροπής από το πρώτο έτος πλήρους εφαρμογής της προσέγγισης «για κάθε θέσπιση, μία κατάργηση» και από το πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT), καθώς και η συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου της πλατφόρμας «Fit for Future». Το έργο αυτό ενισχύεται από επιπλέον προσπάθειες, όπως περιγράφεται στη δέσμη μέτρων αρωγής για τις ΜΜΕ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_4428/IP_23_4428_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο