Αξιοποίηση ταλέντων στην Ευρώπη: Η Επιτροπή εγκαινιάζει μια νέα πλατφόρμα και νέες ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ

Harnessing talent in Europe

Η Επιτροπή εντείνει τις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της δημογραφικής μετάβασης στην ΕΕ, δημιουργώντας την πλατφόρμα αξιοποίησης ταλέντων και καλώντας τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετάσχουν σε νέες σχετικές ομάδες εργασίας. Οι δράσεις αυτές θα συμβάλουν στην έμπρακτη αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η συρρίκνωση του ενεργού πληθυσμού και η αποχώρηση των νέων από ορισμένες περιοχές.

Στο πλαίσιο των αυξανόμενων εδαφικών ανισοτήτων και του διευρυνόμενου χάσματος μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών, ο ενεργός πληθυσμός της ΕΕ μειώθηκε κατά συνολικά 3,5 εκατομμύρια άτομα μεταξύ 2015 και 2020, ενώ αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κατά 35 εκατομμύρια άτομα έως το 2050. Η εν λόγω μείωση του ενεργού πληθυσμού πλήττει σοβαρά 82 περιφέρειες σε 16 κράτη μέλη (που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 30% του πληθυσμού της ΕΕ). Οι εν λόγω περιφέρειες πάσχουν και από το χαμηλό ποσοστό αποφοίτων πανεπιστημίου και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και από την αρνητική κινητικότητα του πληθυσμού τους ηλικίας 15-39 ετών, με αποτέλεσμα να πέφτουν στη λεγόμενη «παγίδα ανάπτυξης ταλέντων».

Η πλατφόρμα θα χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς για τη δράση της ΕΕ απέναντι σε όλες αυτές τις δημογραφικές προκλήσεις. Μέσω της πλατφόρμας, η Επιτροπή θα προωθήσει εκδηλώσεις και βέλτιστες πρακτικές και θα παράσχει πρόσβαση σε τεχνική βοήθεια και συμβουλές σε περιφέρειες που έχουν ανάγκη, μεταξύ άλλων μέσω μιας ειδικής υπηρεσίας υποστήριξης. Μέσω της πλατφόρμας αξιοποίησης ταλέντων, οι περιφέρειες που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα θα μπορούν να λάβουν τις αναγκαίες συμβουλές και πληροφορίες για να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν εξατομικευμένα και ολοκληρωμένα σχέδια για την κατάρτιση, την προσέλκυση και τη διατήρηση ταλέντων.

Η Επιτροπή προκήρυξε επίσης πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών ενδιαφερόμενων μερών σε 4 ομάδες εργασίας που επικεντρώνονται στην υγεία, την ψηφιακή τεχνολογία, την έρευνα και την καινοτομία και την εδαφική ανάπτυξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν θα καθοδηγήσουν τις πιθανές δράσεις των περιφερειών για την καταπολέμηση της διαρροής εγκεφάλων και την αξιοποίηση ταλέντων.

Με την πλατφόρμα και με τη σύσταση ομάδων εργασίας δίνεται απτή συνέχεια στην ανακοίνωση του Ιανουαρίου σχετικά με την αξιοποίηση ταλέντων στις περιφέρειες της Ευρώπης. Η Επιτροπή παρουσίασε τα αίτια και τις επιπτώσεις των περιφερειακών ανισοτήτων που προκύπτουν από τις δημογραφικές προκλήσεις και παρουσίασε τον μηχανισμό ενίσχυσης ταλέντων για να βοηθήσει τις περιφέρειες της ΕΕ που πλήττονται από την ταχεία μείωση του ενεργού πληθυσμού τους να εκπαιδεύσουν, να διατηρήσουν και να προσελκύσουν άτομα, καθώς και τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της δημογραφικής μετάβασης. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_3930/MEX_23_3930_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο