Χρήσιμα Έγγραφα

Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διαγωνισμός μετάφρασης “Juvenes Translatores”

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 – 2023

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 – 2022

“Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου”

Εγκύκλιοι συνεργασίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – EUROPE DIRECT

Δίκαιο, Νομοθεσία

Θεμελιώδη δικαιώματα

European Court of Human Rights, Council of Europe

Προστασία δεδομένων στην ΕΕ

Κοινωνικά Δικαιώματα

Δικαιώματα του παιδιού

Ισότητα των φύλων

Δικαιώματα των θυμάτων

Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ της ΕΝΩΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ για τις ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση: Τι είναι και τι κάνει!

Αυτή η έκδοση είναι ένας οδηγός με λίγα λόγια για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δραστηριότητές της.

Στο πρώτο μέρος εξηγείται εν συντομία “τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση”.

Στο δεύτερο μέρος, με τίτλο “Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση”, περιγράφεται η δράση που αναλαμβάνει η ΕΕ σε 35 διαφορετικούς τομείς προκειμένου να βελτιωθεί η ζωή των ανθρώπων στην Ευρώπη αλλά και πέρα από αυτή.

Στο τρίτο μέρος, με τίτλο “Πώς λαμβάνει αποφάσεις και πώς ενεργεί η Ευ­ρωπαϊκή Ένωση”, περιγράφονται τα θεσμικά όργανα που έχουν κεντρικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και ο τρόπος με τον οποίο οι αποφάσεις των οργάνων αυτών μετουσιώνονται σε πράξη.

Τα κείμενα που εμφανίζονται με μπλε χαρακτήρες είναι υπερσύνδεσμοι που παραπέμπουν σε λεπτομερέστερες πληροφορίες στη μορφή HTML και PDF της παρούσας έκδοσης.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ η ΕΚΔΟΣΗ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ (σελίδες 64) : https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/ac0a88a6-4369-11ea-b81b-01aa75ed71a1/language-el/format-PDF/source-252408617

https://op.europa.eu/webpub/com/eu-what-it-is/el/

60 χρόνια – 60 αποχρώσεις της ΕΕ

Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στην Ελλάδα

60 χρόνια κοινής προόδου!

60 χρόνια από την υπογραφή των συνθηκών της Ρώμης!

60 ΧΡΟΝΙΑ : Ειρήνη, δημοκρατία, αλληλεγγύη, ελευθερία, ευημερία, ισότητα, ευζωία, βιωσιμότητα, πολυμορφία!

Ένας απολογισμός των Ευρωπαϊκών επιτευγμάτων αποτελεί ίσως την κατάλληλη αφετηρία για να ξεπεράσουμε τις μελλοντικές προκλήσεις!

Ακολουθήστε το σύνδεσμο, ανοίξτε και διαβάστε : 60 χρόνια – 60 αποχρώσεις της ΕΕ, https://ec.europa.eu/greece/sites/greece/files/eu60_el_final_final_2.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο