Δέσμη παραβάσεων Απριλίου: κυριότερες αποφάσεις

EU law

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 76 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου «Συχνές ερωτήσεις». Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ιστορικό μιας υπόθεσης, μπορείτε να συμβουλευθείτε το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ
(Για περισσότερες πληροφορίες: Johanna Bernsel — Tηλ.: +32 229 86699, Federica Miccoli — Τηλ.: +32 229 58300)
Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΕΛΛΑΔΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω μη ορθής εφαρμογής των ενωσιακών κανόνων για τις καθυστερήσεις πληρωμών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Ελλάδα [INFR(2023)2027] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν εφαρμόζει ορθά τους κανόνες της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών (οδηγία 2011/7/ΕΕ).

Η Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω των εσφαλμένων πρακτικών που εφαρμόζουν τα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία όσον αφορά τις πληρωμές προς τους προμηθευτές τους. Τα νοσοκομεία αυτά δεν τηρούν την υποχρέωση άμεσης εξόφλησης των οφειλών τους όταν οι προμηθευτές συμφωνούν να παραιτηθούν από τα δικαιώματά τους για τόκους, κατά παράβαση της πάγιας νομολογίας. Οι καθυστερήσεις πληρωμών επηρεάζουν αρνητικά τις επιχειρήσεις, καθώς μειώνουν τη ρευστότητά τους, αποτρέπουν την ανάπτυξή τους, παρεμποδίζουν την ανθεκτικότητά τους και ενδεχομένως αλλοιώνουν την προσπάθειά τους να γίνουν πιο πράσινες και πιο ψηφιακές. Στο σημερινό οικονομικό πλαίσιο, οι επιχειρήσεις —και ιδίως οι ΜΜΕ— βασίζονται στις τακτικές πληρωμές για να διασφαλίζουν τη λειτουργία τους και να πραγματοποιούν επενδύσεις. Η οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών υποχρεώνει τις δημόσιες αρχές να εξοφλούν τα τιμολόγιά τους εντός 30 ημερών (ή 60 ημερών, αν πρόκειται για υγειονομικές αρχές). Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα οι ελληνικές αρχές είναι ανεπαρκείς και, για τον λόγο αυτό, παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου.

Δικαιοσύνη
(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand — Tηλ.: +32 229 62253, Jördis Ferroli — Tηλ.: +32 229 92729, Yuliya Matsyk — Τηλ.: +32 229-62716)
Αιτιολογημένες γνώμες
Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ και την ΚΥΠΡΟ να μεταφέρουν ορθά τους κανόνες για την καταπολέμηση της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα [INFR(2021)2236] και την Κύπρο [INFR(2021)2265], επειδή δεν μετέφεραν ορθά στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (οδηγία ΠΟΣ). Οι εν λόγω κανόνες, αφενός, αυξάνουν το επίπεδο προστασίας του προϋπολογισμού της ΕΕ εναρμονίζοντας τους ορισμούς, τις κυρώσεις και τις προθεσμίες παραγραφής των ποινικών αδικημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και, αφετέρου, θέτουν τα θεμέλια για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO). Η Επιτροπή απέστειλε για πρώτη φορά προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2021 και στην Κύπρο τον Φεβρουάριο του 2022. Αφού ανέλυσε τις απαντήσεις τους, η Επιτροπή έκρινε ότι η Ελλάδα δεν έχει μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο τις διατάξεις της οδηγίας που παρέχουν ορισμό της «παθητικής δωροδοκίας» και του «δημόσιου λειτουργού». Επιπλέον, η Επιτροπή έκρινε ότι ορισμένες διατάξεις που κοινοποίησε η Ελλάδα προβλέπουν κανόνες οι οποίοι περιορίζουν την αποτελεσματικότητα και την αποτρεπτικότητα των κυρώσεων που προβλέπονται για ποινικά αδικήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Η Επιτροπή κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η Κύπρος δεν έχει μεταφέρει πλήρως στο εθνικό της δίκαιο ορισμένες διατάξεις σχετικά με τον ορισμό και την ευθύνη των νομικών προσώπων, καθώς και σχετικά με τη δικαιοδοσία της Κύπρου για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως απαιτείται από την οδηγία. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα και την Κύπρο, οι οποίες έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να διορθώσουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κινητικότητα και μεταφορές
(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Tηλ. +32 229 53156, Anna Wartberger — Tηλ.: +32 229 82054)
Προειδοποιητικές επιστολές
Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ, τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ, την ΕΛΛΑΔΑ, τη ΓΑΛΛΙΑ, το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ και τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό και τη διαχείριση του εναέριου χώρου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στο Βέλγιο [INFR(2024)2019], τη Γερμανία [INFR(2024)2021], τη Γαλλία [INFR(2024)2020], το Λουξεμβούργο [INFR(2024)2022] και τις Κάτω Χώρες [INFR(2024)2023], επειδή δεν εφάρμοσαν ορθά ορισμένες νομικές διατάξεις που προβλέπονται στον μηχανισμό επιδόσεων και το σύστημα χρέωσης τελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού όσον αφορά τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας και οι οποίες θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 549/2004 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 550/2004. Η Επιτροπή διαπίστωσε απουσία κατάλληλων χρηματοδοτικών ρυθμίσεων για τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας σε ορισμένες διασυνοριακές περιοχές, ακατάλληλη ή αδικαιολόγητη κατανομή του κόστους μεταξύ των υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή και των τερματικών υπηρεσιών αεροναυτιλίας, καθώς και ανεπαρκή οικονομικά κίνητρα για τους παρόχους υπηρεσιών. Η απουσία αυτή επηρεάζει όχι μόνο τα έσοδα των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας αλλά και τα τέλη που καταβάλλουν οι χρήστες του εναέριου χώρου, όπως οι πελάτες. Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ελλάδα [INFR(2024)2014], επειδή δεν εφάρμοσε τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση διαδικασιών πλοήγησης βάσει επιδόσεων (PBN) στους ελληνικούς αερολιμένες, όπως απαιτείται από τους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) 2018/1048 και 2018/1139 της Επιτροπής, ούτε ολοκλήρωσε το σχέδιο διορθωτικών μέτρων που συμφωνήθηκε με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA). Η βελτιστοποίηση των διαδρομών υπηρεσίας εναέριας κυκλοφορίας και των διαδικασιών ενόργανης προσέγγισης και η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας/αεροναυτιλίας (ATM/ANS) με τη χρήση πλοήγησης βάσει επιδόσεων (PBN) μπορούν να αποφέρουν οφέλη όσον αφορά την ασφάλεια, τη χωρητικότητα, το περιβάλλον και την οικονομική αποδοτικότητα. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο και τις Κάτω Χώρες, οι οποίες έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να διορθώσουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_24_1941/INF_24_1941_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο