Δέσμη παραβάσεων Φεβρουαρίου: κυριότερες αποφάσεις

EU law

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 46 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου «Συχνές ερωτήσεις». Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ιστορικό μιας υπόθεσης, μπορείτε να συμβουλευθείτε το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

1. Περιβάλλον
Αιτιολογημένες γνώμες
Θαλάσσιο περιβάλλον: Η Επιτροπή καλεί τη ΔΑΝΙΑ, την ΕΛΛΑΔΑ, την ΚΡΟΑΤΙΑ και τη ΜΑΛΤΑ να προστατεύσουν τα θαλάσσια ύδατά τους

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στη Δανία [INFR(2022)2174], στην Ελλάδα [INFR(2022)2176], στην Κροατία [INFR(2022)2177] και στη Μάλτα [INFR(2022)2181], λόγω μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που απορρέουν από την οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (οδηγία 2008/56/ΕΚ). Η οδηγία αποσκοπεί στην επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλασσών και των ωκεανών της ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων τους. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με τη φιλοδοξία της για μηδενική ρύπανση, ζητεί να μειωθεί η ρύπανση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους έως το 2050 σε επίπεδα που δεν θεωρούνται πλέον επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και τα φυσικά οικοσυστήματα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες και να ενισχυθεί η συλλογική ανθεκτικότητα. Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη όφειλαν να επανεξετάσουν και να επικαιροποιήσουν τα προγράμματα μέτρων τους έως τις 31 Μαρτίου 2022. Τα προγράμματα αυτά αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της οδηγίας, καθώς προσδιορίζουν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την επίτευξη ή τη διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στο θαλάσσιο περιβάλλον και διασφαλίζουν την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων αυτών. Αρκετά κράτη μέλη δεν υπέβαλαν στην Επιτροπή εκθέσεις σχετικά με τις επικαιροποιήσεις των προγραμμάτων μέτρων τους εντός των απαιτούμενων προθεσμιών. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στα οικεία οικεία κράτη μέλη τον Φεβρουάριο του 2023. Έκτοτε, ορισμένα κράτη μέλη θέσπισαν και υπέβαλαν εκθέσεις σχετικά με τα προγράμματα μέτρων τους. Ωστόσο, η Δανία, η Ελλάδα, η Κροατία και η Μάλτα δεν το έχουν πράξει μέχρι στιγμής. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στα οικεία κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Δικαιοσύνη
Αιτιολογημένες γνώμες
Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ και τη ΣΟΥΗΔΙΑ να συμμορφωθούν με τις διασυνοριακές δικαστικές διαδικασίες για την παράδοση καταζητούμενου προσώπου

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στη Σουηδία [INFR(2020)2362] και αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα [INFR(2021)2003], λόγω μη συμμόρφωσης με την απόφαση-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών (απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου). Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (ΕΕΣ) αποτελεί απλουστευμένη διασυνοριακή δικαστική διαδικασία παράδοσης καταζητούμενου προσώπου προς τον σκοπό της άσκησης ποινικής δίωξης ή της εκτέλεσης ποινής ή μέτρου στερητικού της ελευθερίας. Το ένταλμα, που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2004, αντικατέστησε τις χρονοβόρες διαδικασίες έκδοσης που ίσχυαν μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Η Επιτροπή απέστειλε για πρώτη φορά προειδοποιητική επιστολή στη Σουηδία τον Φεβρουάριο του 2021 και στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2021. Βάσει ανάλυσης των απαντήσεών τους, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Σουηδία δεν είχε μεταφέρει ορθά τη διάταξη σχετικά με την κατάσταση και την ακρόαση του προσώπου εν αναμονή της απόφασης, ενώ η Ελλάδα δεν είχε μεταφέρει ορθά τις διατάξεις σχετικά με τους προαιρετικούς λόγους άρνησης και τις εγγυήσεις που πρέπει να παρέχονται από τη δικαστική αρχή έκδοσης και τη διέλευση. Η Ελλάδα και η Σουηδία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Σουηδία και να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο.

6. Φορολογία και Τελωνειακή Ένωση
Προειδοποιητική επιστολή
Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να καταργήσει την απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για τα καταστήματα αφορολόγητων ειδών στα χερσαία σύνορα με τρίτες χώρες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ελλάδα [INFR(2020)2268] λόγω μη συμμόρφωσης με τους ενωσιακούς κανόνες του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Η Ελλάδα απαλλάσσει από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τα προϊόντα που προμηθεύουν τα καταστήματα αφορολόγητων ειδών που βρίσκονται στα χερσαία σύνορά της με την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Τουρκία. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2017 η οδηγία επέτρεπε στα κράτη μέλη που διέθεταν, την 1η Ιουλίου 2008, καταστήματα αφορολόγητων ειδών εκτός αερολιμένα ή λιμένα να κάνουν χρήση της εν λόγω απαλλαγής. Παρά το γεγονός ότι αυτό δεν επιτρέπεται πλέον βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ, η Ελλάδα εξακολουθεί να κάνει χρήση της απαλλαγής αυτής. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

9. Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
Προειδοποιητικές επιστολές
Χρηματοπιστωτικές αγορές: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ, τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ και τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ να ολοκληρώσουν τη μεταφορά της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ελλάδα [INFR(2023)2184], στη Σλοβενία [INFR(2023)2185] και στη Σλοβακία [INFR(2023)2186] λόγω ελλιπούς μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία των τροποποιήσεων της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι τροποποιήσεις αντικαθιστούν τον ορισμό του «χρηματοπιστωτικού μέσου» σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 15 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ. Η προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο ήταν η 23η Μαρτίου 2023. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία, οι οποίες έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_24_301/INF_24_301_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο