Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης : ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 28/22, Μέτρα για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης

Λουξεμβούργο, 16 Φεβρουαρίου 2022

Αποφάσεις στις υποθέσεις C-156/21 Ουγγαρία κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και C-157/21 Πολωνία κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου

Μέτρα για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης: η ολομέλεια του Δικαστηρίου απορρίπτει τις προσφυγές της Ουγγαρίας και της Πολωνίας κατά του μηχανισμού αιρεσιμότητας δυνάμει του οποίου η τήρηση των αρχών του κράτους δικαίου από τα κράτη μέλη αποτελεί προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της Ένωσης

Ο μηχανισμός αυτός θεσπίστηκε βάσει προσήκουσας νομικής βάσης, είναι συμβατός με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7 ΣΕΕ και σέβεται ιδίως τα όρια των αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Ένωση και την αρχή του κράτους δικαίου

…………. το Δικαστήριο, αφού διαπιστώνει ότι η Επιτροπή πρέπει να τηρεί, υπό τον έλεγχο του δικαστή της Ένωσης, αυστηρές διαδικαστικές απαιτήσεις που συνεπάγονται πλείονες διαβουλεύσεις με το οικείο κράτος μέλος, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο κανονισμός πληροί τις απαιτήσεις που θέτει η αρχή της ασφάλειας δικαίου ……….. απορρίπτει τις προσφυγές της Ουγγαρίας και της Πολωνίας στο σύνολό τους.

Διαβάστε την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής ένωσης στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3648871/el/

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο