Έκθεση της Eurostat δείχνει την πρόοδο της ΕΕ όσον αφορά τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης

Eurostat EU's Sustainable Development Goals

Η Eurostat, η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοσίευσε το έγγραφο «Sustainable development in the European Union — monitoring report on progress towards the SDGs in a EU context, 2023 edition» (Βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση — Έκθεση παρακολούθησης της προόδου για την επίτευξη των ΣΒΑ στο πλαίσιο της ΕΕ, έκδοση 2023). Η έκθεση προσφέρει στατιστική επισκόπηση της προόδου για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) στην ΕΕ. Η έκθεση δημοσιεύεται μαζί με την εαρινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, προκειμένου να αυξηθεί η συνάφειά της με την πολιτική και κατ’ αυτό τον τρόπο να υλοποιηθεί η δέσμευση της παρούσας Επιτροπής να ενσωματώσει τους ΣΒΑ στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, καθήκον που έχει ανατεθεί στον επίτροπο κ. Τζεντιλόνι.

Η έκθεση καταδεικνύει ότι η ΕΕ έχει σημειώσει πρόοδο για την επίτευξη των περισσότερων στόχων κατά την τελευταία πενταετία, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Επιτροπής σε βασικούς τομείς πολιτικής, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το 8ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον και το σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ΕΕ έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο προς την επίτευξη πολλών κοινωνικοοικονομικών στόχων, ενώ αναμένεται μεγαλύτερη πρόοδος στον περιβαλλοντικό τομέα, καθώς τα κράτη μέλη υλοποιούν τους φιλόδοξους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_2887/IP_23_2887_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο