Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την ετήσια έκθεσή της σχετικά με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Η έκθεση επισημαίνει ότι, παρόλο που το 2017 ήταν ένα έτος προκλήσεων για τα θεμελιώδη δικαιώματα, λειτούργησαν οι δομές και τα υφιστάμενα εργαλεία για να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα του Χάρτη αποτελούν πραγματικότητα. Η περαιτέρω στήριξη για τον σεβασμό και την προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης για ελεύθερη και δυναμική κοινωνία των πολιτών, θα συνεχίσουν να έχουν κεντρικό ρόλο στο 2018.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος κ. Φρανς Τίμερμανς δήλωσε: «Φέτος γιορτάζουμε την 70ή επέτειο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών. Είναι μια καλή ευκαιρία για να υπενθυμίσουμε ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου είναι οι τρεις πυλώνες που αποτελούν το θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων μας δεν είναι προαιρετικός. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεσμεύονται από αυτόν και το ίδιο ισχύει και για τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ. Το Δικαστήριο της ΕΕ και τα εθνικά δικαστήρια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υπεράσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου σε ολόκληρη την Ένωση».

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4047_el.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο