Ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ: Πρόοδος στη διαδικασία ταυτοποίησης των κρίσιμων οντοτήτων σε βασικούς τομείς

Enhancing EU resilience

Η Επιτροπή ενέκρινε έναν κατάλογο βασικών υπηρεσιών στους έντεκα τομείς, τους οποίους καλύπτει η οδηγία για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων (CER) που τέθηκε σε ισχύ στις 16 Ιανουαρίου 2023. Οι κρίσιμες οντότητες παρέχουν βασικές υπηρεσίες για τη διατήρηση βασικών κοινωνικών λειτουργιών, της οικονομίας, της δημόσιας υγείας και ασφάλειας και τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος.

Βάσει του καταλόγου αυτού, τα κράτη μέλη θα πρέπει, έως τις 17 Ιουλίου 2026, να ταυτοποιήσουν τις κρίσιμες οντότητες στους τομείς που ορίζει η οδηγία CER. Θα χρησιμοποιήσουν αυτόν τον κατάλογο βασικών υπηρεσιών για τη διενέργεια εκτιμήσεων κινδύνου και, στη συνέχεια, για την ταυτοποίηση των κρίσιμων οντοτήτων. Όταν ταυτοποιηθούν, οι κρίσιμες αυτές οντότητες θα υποχρεούνται να λάβουν μέτρα ενίσχυσης της ανθεκτικότητάς τους.

Κατάλογος βασικών υπηρεσιών
Η Επιτροπή πρότεινε έναν μη περιοριστικό κατάλογο υπηρεσιών καίριας σημασίας για τη διατήρηση ζωτικών κοινωνικών λειτουργιών, οικονομικών δραστηριοτήτων, της δημόσιας υγείας και ασφάλειας και του περιβάλλοντος, στους έντεκα τομείς και υποτομείς, τους οποίους καλύπτει η οδηγία, ως εξής:

 1. Τομέας τηςενέργειας: υπηρεσίες όπως η ηλεκτροπαραγωγή και η αποθήκευση ενέργειας·
 2. Τομέας τωνμεταφορών: υπηρεσίες όπως η διαχείριση και η συντήρηση αερολιμενικών και σιδηροδρομικών υποδομών·
 3. Τραπεζικός τομέας: βασικές υπηρεσίες όπως η αποδοχή καταθέσεων και ο δανεισμός·
 4. Τομέας υποδομών χρηματοπιστωτικών αγορών: υπηρεσίες όπως η λειτουργία τόπων διαπραγμάτευσης και συστημάτων εκκαθάρισης·
 5. Τομέας της υγείας: διανομή, παραγωγή και παροχή υγειονομικής περίθαλψης και ιατρικές υπηρεσίες·
 6. Τομέας πόσιμου νερού: παροχή και διανομή πόσιμου νερού·
 7. Τομέας λυμάτων: υπηρεσίες συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων·
 8. Τομέας ψηφιακών υποδομών: υπηρεσίες όπως η παροχή και η λειτουργία υπηρεσιών σημείων ανταλλαγής διαδικτύου, το σύστημα ονομάτων τομέα, ο τομέας ανωτάτου επιπέδου, τα υπολογιστικά νέφη και τα κέντρα δεδομένων·
 9. Υπηρεσίες του τομέα της δημόσιας διοίκησης·
 10. Διαστημικός τομέας: λειτουργία επίγειων υπηρεσιών υποδομής·
 11. Τομέας της παραγωγής, μεταποίησής και διανομής τροφίμων : μεγάλης κλίμακας βιομηχανική παραγωγή και μεταποίηση τροφίμων, υπηρεσίες της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και υπηρεσίες χονδρικής διανομής

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, δήλωσε σχετικά: «Πέρυσι το φθινόπωρο, η δολιοφθορά σε βάρος των αγωγών Nord Stream ανέδειξε το γεγονός ότι βασικοί τομείς όπως η ενέργεια, οι ψηφιακές υποδομές, οι μεταφορές και το διάστημα εξαρτώνται από ανθεκτικές υποδομές ζωτικής σημασίας και ότι οι εξωτερικές και εσωτερικές διαστάσεις της ασφάλειάς μας αλληλοσυνδέονται. Οι νέοι κανόνες μας για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων, τους οποίους αναπτύσσουμε τώρα, παρέχουν ένα ισχυρό πλαίσιο για την οικοδόμηση της συλλογικής μας προστασίας από όλες τις απειλές.»

Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων κ. Ίλβα Γιούανσον σημείωσε τα εξής: «Είμαστε αντιμέτωποι με αυξανόμενες υβριδικές επιθέσεις και με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η προετοιμασία και η ανθεκτικότητα απαιτούν συλλογική δράση. Με τη σημερινή έγκριση, κάνουμε ένα ακόμη βήμα για να διασφαλίσουμε ότι οι κοινωνίες και οι βιομηχανίες μας είναι προετοιμασμένες για την αντιμετώπιση προκλήσεων ασφάλειας και διαταραχών στην παροχή βασικών υπηρεσιών

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_23_3992/IP_23_3992_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο