Ένωση Κεφαλαιαγορών: Η Επιτροπή δημοσιεύει την έκθεσή της σχετικά με την επανεξέταση του κανονισμού περί τιτλοποιήσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του κανονισμού περί τιτλοποιήσεων.
Η τιτλοποίηση αποτελεί ένα από τα κύρια δομικά στοιχεία της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Παρέχει πρόσθετη χρηματοδότηση και αποδεσμεύει πόρους στους ισολογισμούς των τραπεζών, δίνοντας στις τράπεζες τη δυνατότητα να δανείζουν περισσότερο, συμβάλλοντας έτσι στην εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος που χρηματοδοτεί αποτελεσματικά την πραγματική οικονομία. Λειτουργεί ως σημαντικό εργαλείο για την κεφαλαιακή διαχείριση, τη ρευστότητα και τη διαχείριση κινδύνων στις τράπεζες. Επιπλέον, η τιτλοποίηση καθιστά προσβάσιμα στους επενδυτές νέα περιουσιακά στοιχεία, παρέχοντας έτσι διαφοροποιημένες ευκαιρίες για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές. Η σημερινή έκθεση βασίζεται στα πορίσματα ευρείας διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και στα στοιχεία που παρείχαν οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές.

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το πλαίσιο τιτλοποίησης της ΕΕ λειτουργεί ικανοποιητικά, παρόλο που δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί η δυναμική ανάπτυξη της αγοράς. Αυτό για την Επιτροπή αποτελεί ένδειξη ότι ο κανονισμός περί τιτλοποιήσεων έχει συμβάλει στην επίτευξη του βασικού στόχου της νομοθεσίας του 2017 για τη δημιουργία μιας αγοράς τιτλοποίησης της ΕΕ που θα συμβάλλει στη χρηματοδότηση της οικονομίας χωρίς να δημιουργεί κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Ταυτόχρονα, στην έκθεση προσδιορίζονται ορισμένες στοχευμένες βελτιώσεις στη λειτουργία του πλαισίου, ιδίως όσον αφορά την αναλογικότητα ορισμένων απαιτήσεων, οι οποίες θα τηρηθούν χωρίς αλλαγές στον ίδιο τον κανονισμό περί τιτλοποιήσεων. Ειδικότερα, η έκθεση παρέχει καθοδήγηση σχετικά με ορισμένους τομείς του κανονισμού περί τιτλοποιήσεων, όπως το δικαιοδοτικό πεδίο εφαρμογής, και καλεί τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές να αναθεωρήσουν τα τεχνικά πρότυπα που αφορούν τις υποχρεώσεις διαφάνειας. Τέλος, η έκθεση περιλαμβάνει και μια επισκόπηση των τρεχουσών και των επικείμενων εργασιών σχετικά με την προληπτική εποπτεία των τιτλοποιήσεων.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6106/MEX_22_6106_EN.pdf

Η έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ : https://finance.ec.europa.eu/news/capital-markets-union-commission-publishes-its-report-review-securitisation-regulation-2022-10-11_el

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο