Ερωτήσεις και απαντήσεις για την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία γενικά και στο Καμερούν ειδικότερα

Σχετικά με την ΠΛΑ αλιεία γενικά

Τι είναι η ΠΛΑ αλιεία;
ΠΛΑ σημαίνει παράνομη, λαθραία ή άναρχη αλιεία, όπως ορίζεται στο διεθνές σχέδιο δράσης του 2001 του FAO για την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας.
Η ευρωπαϊκή νομοθεσία ΠΛΑ εφαρμόζεται σε όλα τα αλιευτικά σκάφη, υπό οποιαδήποτε σημαία, σε όλα τα θαλάσσια ύδατα.
Ένα αλιευτικό σκάφος θεωρείται συγκεκριμένα ότι επιδίδεται σε δραστηριότητες ΠΛΑ αλιείας εάν αποδειχθεί ότι ασκεί δραστηριότητες κατά παράβαση των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης που εφαρμόζονται στη συγκεκριμένη περιοχή. Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αλιεία χωρίς έγκυρη άδεια, σε απαγορευμένη περιοχή ή σε περίοδο απαγόρευσης της αλιείας, ή με χρήση απαγορευμένων εργαλείων, καθώς και τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων, την παραποίηση της ταυτότητας ή την παρεμπόδιση του έργου των επιθεωρητών.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_7891/QANDA_22_7891_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο