Ερωτήσεις και Απαντήσεις: Κανονισμός για τη διαβίβαση ποινικών δικογραφιών μεταξύ των κρατών μελών

Regulation on the transfer of criminal proceedings

Γιατί προτείνει η Επιτροπή τον εν λόγω κανονισμό;

Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στην εναρμόνιση των κανόνων για τη διαβίβαση ποινικών δικογραφιών εντός της ΕΕ. Επί του παρόντος, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν μεταξύ τους ποινικές δικογραφίες κάνοντας χρήση ενός συνονθυλεύματος διαφορετικών νομικών πράξεων. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη διαβίβαση των ποινικών δικογραφιών, της 15ης Μαΐου 1972, κυρώθηκε και εφαρμόστηκε μόνον από 13 κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, τα περισσότερα κράτη μέλη βασίζονται στο άρθρο 21 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής επί ποινικών υποθέσεων, της 20ης Απριλίου 1959, σύμφωνα με την οποία οι διαβιβάσεις δεν ρυθμίζονται σε μεγάλο βαθμό και βασίζονται στο εθνικό δίκαιο. Το 1990 τα κράτη μέλη υπέγραψαν συμφωνία για τη διαβίβαση ποινικών δικογραφιών, η οποία όμως δεν έχει τεθεί σε ισχύ.

Το μέτρο για τη διαβίβαση δικογραφιών βρίσκεται υπό συζήτηση από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία άλλαξε τον τρόπο παρουσίασης και έγκρισης των κανόνων της ΕΕ στον τομέα του ποινικού δικαίου. Η εν λόγω πρόταση υλοποιεί τους στόχους που ορίζονται στη στρατηγική της ΕΕ για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, η οποία τονίζει ότι η διαβίβαση ποινικών δικογραφιών αποτελεί σημαντικό εργαλείο που θα ενισχύσει την καταπολέμηση των εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στα κράτη μέλη σε ολόκληρη την ΕΕ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_23_2108/QANDA_23_2108_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο