Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την ανακοίνωση για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού διοικητικού χώρου (ComPAct)

towards a modern and effective public administration

Tι αφορά η ανακοίνωση;

  • Η πρωτοβουλία ComPAct είναι η πρώτη ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων της Επιτροπής για τη στήριξη του εκσυγχρονισμού των δημόσιων διοικήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Η ανακοίνωση προτείνει μια δέσμη δράσεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση του δυναμικού και των ικανοτήτων των δημόσιων διοικήσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και στην ενίσχυση της συνεργασίας τους, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν από κοινού τις κοινές προκλήσεις.
  • Οι δράσεις αυτές παγιώνονται με ένα κοινό σύνολο γενικών αρχών [1] που στηρίζουν την ποιότητα της δημόσιας διοίκησης.
  • Η πρωτοβουλία ComPAct διαρθρώνεται γύρω από τρεις βασικούς πυλώνες πολιτικής, που έχουν ζωτική σημασία για το έργο των δημόσιων διοικήσεων: τις δεξιότητες, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την πράσινη μετάβαση.
  • Η ComPAct αποτελεί άμεση απάντηση στις εκκλήσεις των κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής των Περιφερειών προς την Επιτροπή για την προώθηση της συνεργασίας και του πολιτικού διαλόγου, καθώς και για τη συνδρομή στη βελτίωση της ικανότητας και της ποιότητας των δημόσιων διοικήσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στην Ευρώπη.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_23_5184/QANDA_23_5184_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο