Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την αξιοποίηση ταλέντων στις περιφέρειες της Ευρώπης και τη δημογραφική έκθεση

Τι είναι το «τέλμα ανάπτυξης ταλέντων» και ποιες περιφέρειες αφορά;

Το «τέλμα ανάπτυξης ταλέντων» παρατηρείται σε περιφέρειες στις οποίες οι ειδικευμένοι εργαζόμενοι και οι απόφοιτοι πανεπιστημίου και ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν επαρκούν για να αντισταθμίσουν τις επιπτώσεις της συρρίκνωσης του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας που οφείλεται στη μείωση και τη γήρανση του γενικού πληθυσμού. Για την αντιμετώπιση της συρρίκνωσης του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας απαιτούνται υψηλότερη παραγωγικότητα και περισσότερη καινοτομία και, κατ’ επέκταση, ειδικευμένοι εργαζόμενοι. Η έλλειψη οικονομικού δυναμισμού και καινοτομίας, η οποία συνεπάγεται χαμηλή ζήτηση δεξιοτήτων, θα μπορούσε να υπονομεύσει σε μεγάλο βαθμό την ανταγωνιστικότητα και το αναπτυξιακό δυναμικό των περιφερειών.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_23_149/QANDA_23_149_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο