Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την ετήσια ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Βιώσιμη αλιεία στην ΕΕ: τρέχουσα κατάσταση και προσανατολισμοί για το 2025»

Sustainable fishing in the EU state of play and orientations for

Γιατί η Επιτροπή υποβάλλει σήμερα έκθεση σχετικά με την αλιεία;
Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1380/2013 σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑΠ), η Επιτροπή εκδίδει ανακοίνωση που παρέχει επικαιροποιήσεις σχετικά με την κατάσταση της αλιείας στην ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό δρομολογείται δημόσια διαβούλευση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και τις μελλοντικές κατευθύνσεις των αλιευτικών δυνατοτήτων για το 2025.

Οι αλιευτικές δυνατότητες ή τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) — τα όρια αλιευμάτων για ορισμένα ιχθυαποθέματα — καθορίζονται για τα περισσότερα εμπορικά ιχθυαποθέματα της Ευρώπης, ώστε να διατηρηθεί η κατάσταση υγιής ή να διευκολυνθεί η αναγέννησή τους, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι αλιείς της ΕΕ διαθέτουν υγιή ιχθυαποθέματα στα οποία μπορούν να βασιστούν για την επιβίωσή τους. Στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τα κράτη μέλη της ΕΕ δεσμεύονται νομικά να διαχειρίζονται τα ιχθυαποθέματα σε βιώσιμα επίπεδα.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_24_3142/QANDA_24_3142_EL.pdf 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο