Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον νέο κατάλογο ενεργειακών έργων κοινού και αμοιβαίου ενδιαφέροντος της ΕΕ

cross border energy projects for EU support

1. Τι είναι τα έργα κοινού ενδιαφέροντος και τα έργα αμοιβαίου ενδιαφέροντος;
Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) είναι βασικά έργα υποδομής που αποσκοπούν στην ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς ενέργειας και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα, δηλαδή την παροχή οικονομικά προσιτής, ασφαλούς και βιώσιμης ενέργειας για όλες τις Ευρωπαίες και όλους τους Ευρωπαίους και την επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης οικονομίας έως το 2050.

Τα έργα αμοιβαίου ενδιαφέροντος (ΕΑΕ) είναι βασικά διασυνοριακά έργα ενεργειακών υποδομών τα οποία υλοποιούνται από κοινού από την ΕΕ και τρίτες χώρες και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής της Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα. Πρόκειται για μια νέα κατηγορία έργων τα οποία μπορούν πλέον να λαμβάνουν στήριξη μετά την αναθεώρηση του κανονισμού για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας (ΔΕΔ-Ε) το 2022.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_23_6048/QANDA_23_6048_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο