Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει μια νέα πρωτοβουλία για τις μαθησιακές δυσκολίες

Η Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλο « Εστίαση στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες σε επίπεδο ΕΕ».

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση ατόμων με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δηλ. δυσλεξία, δυσαριθμία, δυσγραφία). Οι διοργανωτές ανησυχούν ιδιαίτερα για τους διαφορετικούς ορισμούς των μαθησιακών δυσκολιών, για τις διαφορετικές μεθόδους ανίχνευσης και για την προσφερόμενη στα κράτη μέλη βοήθεια για άτομα με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Καλούν την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο εντοπισμού και αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών, ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη ένταξη των ατόμων με τέτοιες δυσκολίες στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και όταν τα άτομα αυτά ασκούν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία. Η πρωτοβουλία καλεί επίσης την Επιτροπή να συμβάλει σημαντικά στην έρευνα για συγκεκριμένες μαθησιακές δυσκολίες.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5785/IP_22_5785_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο