Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει πρωτοβουλία για την αμοιβαία αναγνώριση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων εντός της ΕΕ

register initiative on mutual recognition of final judgments within the EU

H Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλο «Αποτελεσματική εφαρμογή της έννοιας του νομολογιακού προηγουμένου στις χώρες της ΕΕ».

Οι διοργανώτριες και οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας καλούν την Επιτροπή να θεσπίσει μηχανισμό που θα εγγυάται την αμοιβαία αναγνώριση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται από εθνικά δικαστήρια άλλων κρατών μελών για παρόμοια ή ταυτόσημα ζητήματα τα οποία απαιτούν την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου και έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις, καθώς και τη δυνατότητα επίκλησης εθνικών νομολογιακών προηγουμένων που βασίζονται σε αποφάσεις των δικαστηρίων της οικείας χώρας.

Η απόφαση καταχώρισης είναι νομικής φύσης και δεν προδικάζει τα τελικά νομικά και πολιτικά συμπεράσματα της Επιτροπής σχετικά με την εν λόγω πρωτοβουλία και τις τυχόν ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί σε περίπτωση που η πρωτοβουλία συγκεντρώσει την αναγκαία στήριξη.

Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις που ορίζονται στη σχετική νομοθεσία, η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι νομικά παραδεκτή. Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν έχει εξετάσει επί της ουσίας την πρόταση.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_2954/IP_23_2954_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο