Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση: η κατάσταση παραμένει εύθραυστη και δεν αφήνει περιθώρια για εφησυχασμό

Η Επιτροπή υποβάλλει σήμερα έκθεση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση και τον χάρτη πορείας της Επιτροπής του Δεκεμβρίου 2017, και καθορίζει περαιτέρω κύριες δράσεις που πρέπει να αναληφθούν.

Μολονότι οι κοινές προσπάθειες της ΕΕ παράγουν αποτελέσματα, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη λόγω της συνεχιζόμενης μεταναστευτικής πίεσης όπως δείχνει η πρόσφατη αύξηση των αφίξεων από τις διαδρομές της Ανατολικής και Δυτικής Μεσογείου. Ως εκ τούτου η ΕΕ στο σύνολό της πρέπει να επιδείξει την απαιτούμενη επαγρύπνηση και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση της ενδεχόμενης εποχικής αύξησης ή μεταβολών στην πίεση, μεταξύ άλλων, από τη μία διαδρομή στην άλλη. Η σημερινή έκθεση ορίζει εάν πρέπει να ενισχυθούν τα ισχύοντα μέτρα, για παράδειγμα: να καλυφθούν τα υφιστάμενα κενά σε στοιχεία ενεργητικού για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής· να βελτιωθούν οι επιστροφές· να δοθεί ώθηση στην επανεγκατάσταση και να προστατεύονται καλύτερα οι μετανάστες κατά μήκος των διαδρομών.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3743_el.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο