ΦΠΑ: Η Επιτροπή δημοσιεύει συστάσεις για τη βελτίωση της είσπραξης των εσόδων και τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων

Η Επιτροπή δημοσίευσε την έκθεση επισκόπησης της διαχείρισης του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) στην ΕΕ, η οποία περιέχει σειρά συστάσεων που θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την είσπραξη των εσόδων από τον ΦΠΑ, τις διαδικασίες είσπραξης και τις διαδικασίες ελέγχου.

Η δίκαιη και αποτελεσματική φορολόγηση είναι ουσιαστικής σημασίας, καθώς η ΕΕ και η παγκόσμια κοινότητα επιδιώκουν να ανακάμψουν από τις συνέπειες της κρίσης του κορονοϊού. Ειδικότερα, ο ΦΠΑ αντιπροσωπεύει περίπου το 7% του ΑΕΠ της ΕΕ και αποτελεί μία από τις κύριες πηγές εσόδων των κρατών μελών. Ωστόσο, η απώλεια εσόδων από τον ΦΠΑ — 134 δισ. ευρώ το 2019 — εξακολουθεί να αποτελεί μείζον πρόβλημα. Κάνοντας μια επισκόπηση των υφιστάμενων πρακτικών όσον αφορά τον ΦΠΑ στις χώρες της ΕΕ, η σημερινή έκθεση επισημαίνει τις εμπειρίες και τις βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση διοικητικών ζητημάτων.

Ειδικότερα, η σημερινή έκθεση συνιστά την ψηφιοποίηση της εγγραφής στα μητρώα ΦΠΑ και της διαχείρισης του ΦΠΑ, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του φόρτου εργασίας των επιχειρήσεων. Επιπλέον, η έκθεση επισημαίνει τις στρατηγικές που θα μπορούσαν να υιοθετήσουν οι φορολογικές διοικήσεις στην εσωτερική τους οργάνωση και τονίζει τη σημασία της αλληλεπίδρασης με τους φορολογούμενους, η οποία θα μπορούσε να βελτιώσει τις διαδικασίες τόσο για τις φορολογικές αρχές όσο και για τις επιχειρήσεις. Η Επιτροπή υποβάλλει ανά τριετία στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εγγραφή στα μητρώα ΦΠΑ, τον προσδιορισμό και την είσπραξη του ΦΠΑ και τις διαδικασίες ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1553/89 του Συμβουλίου.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2361/MEX_22_2361_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο της ΕΕ για τη βελτίωση της διαχείρισης του ΦΠΑ, καθώς και η σημερινή έκθεση, διατίθενται στο διαδίκτυο : https://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation-1/value-added-tax-vat/vat-administration-european-union-screening-diagnostics-and-recommendations_en

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο