Η ΕΕ επενδύει 325 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της καινοτομίας στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα ημιαγωγών

EU invests € million to support Europe's semiconductor innovation ecosystem

H κοινή επιχείρηση «Μικροκυκλώματα» (ΚΕ «Μικροκυκλώματα») ανακοίνωσε ότι θα προκηρυχθούν προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα των ημιαγωγών και ειδικότερα στη φωτονική, σε κέντρα ικανοτήτων και σε μια πλατφόρμα σχεδιασμού ημιαγωγών βασισμένη σε υπολογιστικό νέφος, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Μικροκυκλώματα για την Ευρώπη» της πράξης για τα μικροκυκλώματα. Η συνολική χρηματοδότηση της ΕΕ που διατίθεται για τις εν λόγω προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ανέρχεται σε 325 εκατ. ευρώ, τα οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν με πρόσθετη χρηματοδότηση από τα κράτη που συμμετέχουν στην ΚΕ «Μικροκυκλώματα».

Αυτός ο νέος γύρος προσκλήσεων υποβολής προτάσεων θα στηρίξει περαιτέρω τη βιομηχανία ημιαγωγών της Ευρώπης με τη δημιουργία μιας πιλοτικής γραμμής για φωτονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα. Οι ημιαγωγοί αυτοί χρησιμοποιούν φως για την επεξεργασία και τη μετάδοση πληροφοριών με υψηλότερες ταχύτητες, ενώ χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια. Αυτό θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την επόμενη γενιά υπολογιστών υψηλών επιδόσεων, επικοινωνιών υψηλής ταχύτητας και κέντρων δεδομένων.Η χρηματοδότηση θα στηρίξει επίσης τη δημιουργία, την ανάπτυξη και τη δικτύωση «κέντρων ικανοτήτων στον τομέα των μικροκυκλωμάτων» στα συμμετέχοντα κράτη.
Τα εν λόγω κέντρα ικανοτήτων θα παρέχουν πρόσβαση σε τεχνική εμπειρογνωσία και στον πειραματισμό με ημιαγωγούς, βοηθώντας τις εταιρείες, ιδίως τις μικρομεσαίες, να βελτιώσουν τις ικανότητες σχεδιασμού και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Τέλος, οι επικείμενες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων θα χρηματοδοτήσουν ένα έργο για τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας σχεδιασμού βασισμένης σε υπολογιστικό νέφος, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες, ιδίως στην ακαδημαϊκή κοινότητα, τις νεοφυείς και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν τα νέα τους μικροκυκλώματα, συμβάλλοντας παράλληλα και στη διάθεση των σχεδίων τους στην αγορά.

Οι βιομηχανικοί φορείς και οι ερευνητικοί οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης μέσω της διαδικτυακής πύλης «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών» και του ιστότοπου της ΚΕ «Μικροκυκλώματα». Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προτάσεων για την πιλοτική γραμμή φωτονικής, τα κέντρα ικανοτήτων και την πλατφόρμα σχεδιασμού είναι αντίστοιχα η 17η Σεπτεμβρίου 2024, η 2α Οκτωβρίου 2024 και η 10η Οκτωβρίου 2024 — όλες στις 18:00 θερινή ώρα Ελλάδος.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης μέσω της διαδικτυακής πύλης «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών» και του ιστότοπου της ΚΕ «Μικροκυκλώματα».

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_24_3642/MEX_24_3642_EN.pdf

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα παρασχεθούν μέσω ενημερωτικών συνεδριών στις 11-12 Ιουλίου 2024.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο