Η ΕΕ και οι γειτονικές χώρες δεσμεύονται να ενισχύσουν τον έλεγχο της διαχείρισης της αλιείας στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο

fisheries management control in the Mediterranean and Black Sea

Μεταξύ των κύριων μέτρων, η ΕΕ και οι γειτονικές χώρες συμφώνησαν στο πλαίσιο της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) να δρομολογήσουν νέα εργαλεία για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων όλων των στόλων που αλιεύουν στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο και να μοιραστούν τα διάφορα πολυετή σχέδια διαχείρισης (ΠΣΔ). Ο νέος μηχανισμός θα παρακολουθεί τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης μέσω κατάλληλων και αναλογικών μέτρων. Για να εδραιωθούν οι κοινές προσπάθειες στη Μεσόγειο και να διασφαλιστεί η επιτόπια υλοποίηση των μέτρων, ένα σκάφος περιπολίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) θα αναπτυχθεί μόνιμα φέτος.

Κατά την 46η ετήσια συνεδρίαση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ), η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 10 Νοεμβρίου στο Σπλιτ, η ΕΕ και οι γειτονικές χώρες συμφώνησαν να ενισχύσουν τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού όσον αφορά τον έλεγχο και τη διαχείριση της αλιείας στη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο. Πρόκειται για ένα βασικό βήμα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλες οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην αλιεία τηρούν τα ίδια πρότυπα, με βάση τις αρχές της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ).

Χάρη στις προσπάθειες της ΕΕ και περισσότερων από 12 άλλων παράκτιων κρατών, η ΓΕΑΜ ενέκρινε ομόφωνα συνολικά 34 κοινά μέτρα. Η ΕΕ θα στηρίξει την εφαρμογή των μέτρων και της στρατηγικής της ΓΕΑΜ για το 2030 με ετήσια επιχορήγηση ύψους 8 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_5695/IP_23_5695_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο