Η έκθεση για την ΚΓΠ που καλύπτει την περίοδο 2023-2027 επισημαίνει τη στροφή προς ένα βιώσιμο μοντέλο γεωργίας στην ΕΕ

CAP

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνει τον σημαντικό ρόλο των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ για τη διατήρηση του εισοδήματος των γεωργών και την επισιτιστική ασφάλεια, με παράλληλη στήριξη της μετάβασης της γεωργίας στην ΕΕ προς ένα βιώσιμο γεωργικό μοντέλο την περίοδο 2023-2027.

Η έκθεση αναλύει τον επιδιωκόμενο αντίκτυπο των στρατηγικών σχεδίων για την επίτευξη των στόχων της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) την περίοδο 2023-2027, ιδίως εκείνων που συνδέονται με τις προσδοκίες για το περιβάλλον, το κλίμα και την κοινωνία, όπως η καλή διαβίωση των ζώων. 

Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ αποσκοπούν στην υλοποίηση της πλέον φιλόδοξης ΚΓΠ που είχε ποτέ η ΕΕ από περιβαλλοντική και κλιματική άποψη.

Επισημαίνει επίσης την ανάγκη να βελτιωθούν τα εργαλεία πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων και να ενισχυθούν οι προσεγγίσεις όσον αφορά την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Για την περίοδο 2023-2027, η ΚΓΠ λαμβάνει στήριξη 307 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 264 δισ. προέρχονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τα υπόλοιπα 43 δισ. από εθνικούς πόρους. Περίπου 2 500 παρεμβάσεις έχουν σχεδιαστεί στα 28 στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ που υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη και εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η σημερινή έκθεση βασίζεται στις πληροφορίες που περιέχονται στα σχέδια αυτά καθώς και στην ποιοτική αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεωντων επιλογών που κάνουν τα κράτη μέλη.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_5986/IP_23_5986_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο