Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το νομοθέτημα για την αποκατάσταση της φύσης

Nature Restoration Law

Η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία που μόλις επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το νομοθέτημα για την αποκατάσταση της φύσης. Μόλις εγκριθεί και εφαρμοστεί στα κράτη μέλη της ΕΕ, ο νόμος θασυμβάλει καθοριστικάστην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 και στην αύξηση της ετοιμότητας και τηςανθεκτικότητας της Ευρώπης στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Ο νόμος θα πρέπει να θέσει σε κίνηση μια διαδικασία για τη συνεχή και διαρκή αποκατάσταση της φύσης σε ολόκληρη την ξηρά και τη θάλασσα της ΕΕ. Ωςγενικός στόχος που πρέπει να επιτευχθεί σε επίπεδο ΕΕ, τα κράτη μέλη θα θεσπίσουν μέτρααποκατάστασης τουλάχιστον στο 20 % των χερσαίωνπεριοχών της ΕΕ και στο 20 % των θαλασσών της έως το 2030. Έως το 2050τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να εφαρμόζονται για όλατα οικοσυστήματα που χρήζουν αποκατάστασης. 

Ο νόμος θα βοηθήσει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επιτύχουν τον στόχο αποκατάστασης για τον οποίο δεσμεύτηκαν στο πλαίσιο του παγκόσμιου πλαισίου για τη βιοποικιλότητα Kunming-Montréal στο πλαίσιοτης COP15 για τη βιοποικιλότητα τον Δεκέμβριο του 2022. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_5662/IP_23_5662_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο