Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για την καλύτερη προστασία των εργαζομένων από την έκθεση σε μόλυβδο και διισοκυανικές ενώσεις

better protect workers against lead and diisocyanates exposure

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί της πρότασης της Επιτροπής για τροποποίηση δύο οδηγιών: όσον αφορά τον μόλυβδο, της οδηγίας σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία,  και όσον αφορά τον μόλυβδο και τις διισοκυανικές ενώσεις, της οδηγίας για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλομένους σε χημικούς παράγοντες.

Η επικαιροποίηση των εν λόγω οδηγιών θα βελτιώσει την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με την έκθεση σε επικίνδυνες χημικές ουσίες, ήτοι τον μόλυβδο και τις διισοκυανικές ενώσεις. Στην περίπτωση του μολύβδου, τα σημαντικά μειωμένα όρια έκθεσης θα συμβάλουν στην πρόληψη προβλημάτων υγείας των εργαζομένων, όπως για παράδειγμα αυτά που επηρεάζουν τις αναπαραγωγικές λειτουργίες και την ανάπτυξη του εμβρύου. Για τις διισοκυανικές ενώσεις, τα νέα όρια έκθεσης θα αποτρέψουν τα κρούσματα άσθματος που σχετίζεται την εργασία και άλλων αναπνευστικών ασθενειών.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση του σχεδίου δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, καθώς και του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία για την περίοδο 2021-2027, ώστε να μειωθεί περαιτέρω η έκθεση των εργαζομένων σε επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, θα εκπονηθούν επίσης κατευθυντήριες γραμμές που θα στηρίζουν τα κράτη μέλη στην εφαρμογή των δύο τροποποιημένων οδηγιών, για παράδειγμα όσον αφορά την προστασία των γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία ή όσον αφορά τη συνδυασμένη έκθεση σε μείγματα ουσιών.

Ο Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων κ. Νικολά Σμιτ δήλωσε σχετικά: «Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων είναι βασικές και αδιαπραγμάτευτες. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με τις δύο αυτές οδηγίες θα αυξήσει την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους για την υγεία που ενέχει η έκθεση σε μόλυβδο και διισοκυανικές ενώσεις. Πρόκειται για άλλη μία άλλη υπόσχεση του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία που γίνεται πραγματικότητα.»

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_5809/MEX_23_5809_EN.pdf

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_23_5789/IP_23_5789_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο