Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων για τα ταμεία επιμερισμένης διαχείρισης

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ στο Συμβούλιο σχετικά με τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ) για τα ταμεία επιμερισμένης διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των ταμείων της πολιτικής συνοχής της ΕΕ. Πρόκειται για τον δεύτερο φάκελο σχετικά με την πολιτική συνοχής, του οποίου οι τριμερείς διαπραγματεύσεις ολοκληρώνονται εν αναμονή της τελικής έγκρισης των νομικών κειμένων από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Συμβούλιο.

Ο ΚΚΔ παρέχει το αναγκαίο πλαίσιο πολιτικής για να διασφαλιστεί ότι τα ταμεία επιμερισμένης διαχείρισης εξακολουθούν να εκπληρώνουν τον στόχο της Συνθήκης για προώθηση της σύγκλισης και στήριξη των λιγότερο ανεπτυγμένων τμημάτων της ΕΕ. Ως κύρια νομική βάση της πολιτικής συνοχής, ο ΚΚΔ εξασφαλίζει τα μέσα για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων μέσω μεγαλύτερης ευελιξίας όσον αφορά τη μεταφορά πόρων και της διευρυμένης ικανότητας αντιμετώπισης μελλοντικών κρίσεων.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2255/IP_20_2255_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο