Η Επιτροπή δημοσιεύει ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη χρήση του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις λόγω του κορονοϊού

Η Επιτροπή δημοσίευσε ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη χρήση του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις λόγω του κορονοϊού, το οποίο εγκρίθηκε στις 19 Μαρτίου 2020 και τροποποιήθηκε έξι φορές, ώστε να συμβαδίζει με τα διάφορα κύματα της πανδημίας.

Όπως ανακοινώθηκε τον Μάιο του 2022, το προσωρινό πλαίσιο δεν παρατάθηκε πέραν της ορισθείσας ημερομηνίας λήξης της 30ής Ιουνίου 2022, με ορισμένες εξαιρέσεις. Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα για τις κρατικές ενισχύσεις που δημοσιεύτηκε σήμερα, από την έναρξη της πανδημίας έως σήμερα, το προσωρινό πλαίσιο επέτρεψε στα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν την πλήρη ευελιξία που προβλέπουν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, με στόχο την έγκαιρη, στοχευμένη και αναλογική στήριξη των επιχειρήσεων που βρίσκονταν σε κατάσταση ανάγκης, διατηρώντας παράλληλα τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά και τους οριζόντιους όρους που ισχύουν για όλους.

Το 2020 και το 2021, η Επιτροπή εξέδωσε περίπου 1.185 αποφάσεις, εγκρίνοντας περισσότερα από 865 εθνικά μέτρα που κοινοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 3,1 τρισ. ευρώ. Η Επιτροπή δρομολόγησε έρευνες ζητώντας πληροφορίες από τα κράτη μέλη σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων κρατικών ενισχύσεων που σχετίζονται με τον κορονοϊό, για να έχει καλύτερη εικόνα της πραγματικής ενίσχυσης που καταβλήθηκε. Με βάση τα παρασχεθέντα στοιχεία, κατά την περίοδο από τα μέσα Μαρτίου 2020 ως τα τέλη του 2021, από τις ενισχύσεις ύψους άνω των 3,1 τρισ. ευρώ που εγκρίθηκαν, τα 940 δισ. ευρώ (περίπου το 30%) χορηγήθηκαν πράγματι σε επιχειρήσεις, εκ των οποίων περίπου τα δύο τρίτα είχαν τη μορφή κρατικών πιστώσεων, είτε εγγυήσεων είτε επιδοτούμενων δανείων.

Οι συνολικές ενισχύσεις για τον κορονοϊό που χορηγήθηκαν κατά την περίοδο αυτή αντιπροσωπεύουν το 3,39% του σωρευτικού ΑΕΠ της ΕΕ σε ετήσια βάση. Σε απόλυτους αριθμούς, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που διαβίβασαν τα κράτη μέλη, η Γερμανία και η Γαλλία είναι τα κράτη μέλη που χορήγησαν το μεγαλύτερο ποσό ενισχύσεων με 226 δισ. ευρώ και 223 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Βάσει των ποσών αυτών, η Γαλλία και η Γερμανία αντιστοιχούν η κάθε μία στο 24% των συνολικών ενισχύσεων που καταβλήθηκαν. Ακολουθεί η Ιταλία με το 22% των συνολικών ενισχύσεων που καταβλήθηκαν (205 δισ. ευρώ) και η Ισπανία με το 12% (123 δισ. ευρώ). Σε σχετικούς όρους, η Ιταλία είναι η χώρα που έχει παράσχει στην οικονομία το υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με το ΑΕΠ της (6%), ακολουθούμενη από την Ισπανία (5,3%), την Ουγγαρία (5%), τη Γαλλία (4,7%) και την Ελλάδα (4%).

Επιπλέον, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι δαπάνες των κρατών μελών το 2020 για στόχους που δεν συνδέονται με την κρίση παρέμειναν εντός των ορίων που ίσχυαν πριν από την πανδημία και, συνεπώς, οι ενισχύσεις για τον κορονοϊό διοχετεύθηκαν επιτυχώς, διατηρώντας παράλληλα την ικανότητα των κρατών μελών να χρηματοδοτούν έργα που ωφελούν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και στηρίζουν σημαντικούς στόχους της ΕΕ, όπως η προστασία του περιβάλλοντος και η εξοικονόμηση ενέργειας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6231/MEX_22_6231_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο