Η Επιτροπή δημοσιεύει την πορεία μετάβασης για ένα πιο ανθεκτικό, πιο ψηφιακό και πιο πράσινο λιανεμπόριο

transition pathway for retail

Η Επιτροπή δημοσίευσε την πορεία μετάβασης για ένα πιο ανθεκτικό, πιο ψηφιακό και πιο πράσινο οικοσύστημα λιανεμπορίου.

Πρόκειται για ένα σχέδιο που εκπόνησαν από κοινού η Επιτροπή, τα κράτη μέλη, επιχειρήσεις, κοινωνικοί εταίροι και ΜΚΟ. Η πορεία ταυτοποιεί τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του οικοσυστήματος του λιανεμπορίου και προτείνει δράσεις για τη στήριξη του ψηφιακού και του πράσινου μετασχηματισμού του, του μετασχηματισμού των σχετικών δεξιοτήτων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς του. Η πορεία προωθεί μια μετάβαση ισότιμη και δίκαιη για όλους τους παράγοντες του οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένων του εργατικού δυναμικού, των καταναλωτών και των επιχειρήσεων κάθε είδους και μεγέθους. Η πορεία παροτρύνει τους οικονομικούς παράγοντες, τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς και τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να συμμετάσχουν στην κοινή διαδικασία υλοποίησης και να συμβάλουν σε ένα ανταγωνιστικό, βιώσιμο, ανθεκτικό και δίκαιο οικοσύστημα λιανεμπορίου.

Το λιανεμπόριο είναι το μεγαλύτερο βιομηχανικό οικοσύστημα, καθώς αντιπροσωπεύει το 11,5% της προστιθέμενης αξίας της ΕΕ. Είναι επίσης ο μεγαλύτερος κλάδος απασχόλησης της οικονομίας της ΕΕ, καθώς σχεδόν 30 εκατ. άτομα απασχολούνται στις 5,5 εκατ. επιχειρήσεις του, το 99% των οποίων είναι μικρομεσαίες. Το οικοσύστημα του λιανεμπορίου συμβάλλει καθοριστικά στη διανομή των προϊόντων, εξυπηρετώντας καθημερινά 450 εκατ. καταναλωτές της ΕΕ. Αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο του κοινωνικού ιστού των αστικών και αγροτικών κοινοτήτων και έχει σημαντική συμβολή στη δημιουργία τοπικών θέσεων εργασίας και στη ζωτικότητα και την ελκυστικότητα των αστικών κέντρων.

Η πορεία μετάβασης θα εγκαινιαστεί στο πλαίσιο της σημερινής διάσκεψης υψηλού επιπέδου για το λιανεμπόριο. Για να διευκολυνθεί η κοινή υλοποίηση της πορείας, η Επιτροπή θα δημιουργήσει μια πλατφόρμα για τη στήριξη των ενδιαφερόμενων μερών που συμμετέχουν στην πορεία.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_24_1427/MEX_24_1427_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο