Η Επιτροπή δημοσιεύει την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δανειακή διευκόλυνση του δημόσιου τομέα

Η Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις στο πλαίσιο της δανειακής διευκόλυνσης του δημόσιου τομέα.

Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κ. Ελίζα Φερέιρα δήλωσε σχετικά: «Εργαζόμαστε άοκνα για να στηρίξουμε τις περιφέρειες και τις κοινότητες που πλήττονται περισσότερο από τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Με την προκήρυξη αυτής της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις στο πλαίσιο της δανειακής διευκόλυνσης του δημόσιου τομέα, ένα νέο μέσο εντάσσεται στην εργαλειοθήκη μας για τη δίκαιη μετάβαση, παράλληλα με το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το καθεστώς δίκαιης μετάβασης του InvestEU. Πρόκειται για συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξη επενδύσεων που θα διευκολύνουν τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας σε περιφέρειες δίκαιης μετάβασης, ενώ θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο όλα τα διαθέσιμα μέσα.»

Οι δημόσιες αρχές μπορούν να υποβάλουν αίτηση επιχορήγησης για έργα που θα ωφελήσουν περιοχές δίκαιης μετάβασης. Η στήριξη μέσω επιχορηγήσεων συμπληρώνεται από δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, η στήριξη μπορεί να ανέλθει στο 25% του δανείου της ΕΤΕπ, μειώνοντας σημαντικά την οικονομική επιβάρυνση για τους δικαιούχους και αυξάνοντας την ελκυστικότητα των επενδύσεων.

Η δανειακή διευκόλυνση του δημόσιου τομέα είναι ένας από τους τρεις πυλώνες του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης (ΜΔΜ), ο οποίος αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ έως το 2050. Συνολικά, η διευκόλυνση αναμένεται να κινητοποιήσει δημόσιες επενδύσεις ύψους μεταξύ 18 και 20 δισ. ευρώ κατά την επόμενη επταετία.

Το πλαίσιο διακυβέρνησης του ΜΔΜ έχει επίκεντρο τα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης, που καταρτίζονται από τα κράτη μέλη για να προσδιοριστούν οι περιοχές που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό από τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα, και τις επενδύσεις που θα συμβάλουν στην κοινωνικοοικονομική αλλαγή στις εν λόγω περιοχές. Οι οντότητες του δημόσιου τομέα σε περιφέρειες δίκαιης μετάβασης καλούνται να συμβουλευθούν τα σχετικά έγγραφα και να υποβάλουν τις προτάσεις τους στη διαδικτυακή πύλη χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών της Επιτροπής. Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν επίσης να ζητήσουν συμβουλευτική στήριξη από τον συμβουλευτικό κόμβο InvestEU.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4612/MEX_22_4612_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transition-mechanism_el

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο