Η Επιτροπή δίνει στους νέους ισχυρότερη φωνή στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ ως παρακαταθήκη του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας

European Year of Youth N

Οι νέοι και οι νέες της Ευρώπης θα έχουν μεγαλύτερη επιρροή στις πολιτικές της ΕΕ. Με βάση τα επιτεύγματα του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022, η Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα διάφορες δράσεις οι οποίες επιτρέπουν στους νέους να αποκτήσουν ισχυρότερη συμμετοχή στις αποφάσεις που τους επηρεάζουν και οι οποίες εμβαθύνουν τη διάσταση της νεολαίας σε μια σειρά πολιτικών της ΕΕ.

Καθώς οι δράσεις αυτές θέτουν στο προσκήνιο τις ανάγκες της νεολαίας, κινητοποιούν τους νέους και τις νέες με ουσιαστικό τρόπο ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του 2024 αλλά και πέραν αυτών.

Ενσωμάτωση της προοπτικής της νεολαίας στις πολιτικές της ΕΕ

Κατά τον σχεδιασμό των πολιτικών της ΕΕ, η Επιτροπή θα εφαρμόζει έναν «έλεγχο νομοθεσίας από τη σκοπιά της νεολαίας», ο οποίος θα διασφαλίζει ότι λαμβάνεται συστηματικά υπόψη ο αντίκτυπός τους στους νέους. Για να επιτευχθεί αυτό, θα διασφαλιστεί ότι χρησιμοποιούνται, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, τα υφιστάμενα εργαλεία για τη βελτίωση της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διαβουλεύσεων και των εκτιμήσεων επιπτώσεων.

Τα εν λόγω εργαλεία θα συμπληρωθούν με διάφορα μέσα ειδικά για τους νέους στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 2019-2027. Άλλες πρωτοβουλίες που συμβαδίζουν με τον έλεγχο της νομοθεσίας από τη σκοπιά της νεολαίας περιλαμβάνουν διαλόγους πολιτικής μεταξύ νέων και επιτρόπων, μια σειρά ειδικών συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης για την ενσωμάτωση της διάστασης νεολαίας και μια νέα πλατφόρμα ενδιαφερόμενων μερών για τη νεολαία που θα διευκολύνει τη συνεχή ανταλλαγή απόψεων με οργανώσεις και ερευνητές για τη νεολαία, εκπροσώπους των κρατών μελών και άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Η Επιτροπή θα ενισχύσει επίσης τον διάλογο της ΕΕ για τη νεολαία, τον μεγαλύτερο μηχανισμό συμμετοχής των νέων στην Ευρώπη, ευθυγραμμίζοντας στενότερα τα θέματα του διαλόγου με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_86/IP_24_86_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο