Η Επιτροπή εγκρίνει κρατικές ενισχύσεις έως 30 εκατ. ευρώ για τον ελληνικό κλάδο της γούνας και του δέρματος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα καθεστώς ύψους έως 30 εκατ. ευρώ για τη στήριξη επιχειρήσεων λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 23 Μαρτίου 2022 και τροποποιήθηκε στις 20 Ιουλίου 2022. Σύμφωνα με το καθεστώς, η στήριξη θα δοθεί υπό μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Το καθεστώς θα απευθύνεται σε εταιρείες όλων των μεγεθών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γούνας και του δέρματος και οι οποίες πλήττονται από την τρέχουσα κρίση. Σκοπός του καθεστώτος είναι: i) η εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας στις επιλέξιμες επιχειρήσεις, για τις οποίες η ρωσική αγορά αποτελεί σημαντικό εξαγωγικό προορισμό και ii) η διατήρηση της οικονομικής τους συνέχειας στη διάρκεια της κρίσης.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό καθεστώς συνάδει με τους όρους που προβλέπονται στο προσωρινό πλαίσιο κρίσης. Ειδικότερα, i) το ποσό της μεμονωμένης ενίσχυσης ανά δικαιούχο δεν θα υπερβαίνει το όριο των 500.000 ευρώ, το οποίο προβλέπεται στο προσωρινό πλαίσιο κρίσης· και ii) η ενίσχυση θα χορηγηθεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ελληνικό καθεστώς είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τους όρους που προβλέπει το προσωρινό πλαίσιο κρίσης. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο ενίσχυσης σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευτεί με αριθμό υπόθεσης SA.103457 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότόπο της Επιτροπής για τον Ανταγωνισμό, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα εμπιστευτικότητας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4883/MEX_22_4883_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο