Η Επιτροπή εγκρίνει τρεις γενετικώς τροποποιημένες ποικιλίες αραβοσίτου για χρήση ως τρόφιμα και ζωοτροφές, αλλά όχι για καλλιέργεια, και ανανεώνει την έγκριση άλλης μίας ποικιλίας

Fresh picked corn cobs in a row

Η Επιτροπή ενέκρινε τρεις γενετικώς τροποποιημένες (ΓΤ) ποικιλίες αραβοσίτου και ανανέωσε την έγκριση μίας ακόμη ΓΤ ποικιλίας αραβοσίτου Οι αποφάσεις έγκρισης αφορούν τη χρήση των ποικιλιών μόνο ως τροφίμων ή ζωοτροφών και δεν επιτρέπουν την καλλιέργειά τους στην ΕΕ. Αυτές οι ΓΤ ποικιλίες αραβοσίτου έχουν υποβληθεί σε διεξοδική και αυστηρή διαδικασία έγκρισης, η οποία εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) εξέδωσε θετική επιστημονική αξιολόγηση καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι εν λόγω ΓΤ ποικιλίες αραβοσίτου είναι εξίσου ασφαλείς με τις συμβατικές.

Τα κράτη μέλη δεν κατέληξαν σε ειδική πλειοψηφία ούτε υπέρ ούτε κατά της έγκρισης στη μόνιμη επιτροπή και μετέπειτα στην επιτροπή προσφυγών. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την επίσημη διαδικασία, εναπόκειτο στην Επιτροπή η έκδοση της απόφασης έγκρισης. Οι άδειες ισχύουν για 10 έτη και κάθε προϊόν που παράγεται από εγκεκριμένο ΓΤ αραβόσιτο θα υπόκειται στους αυστηρούς κανόνες επισήμανσης και ιχνηλασιμότητας της ΕΕ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_4963/MEX_23_4963_EN.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ΓΤΟ στην ΕΕ, βλ. εδώ : https://food.ec.europa.eu/plants/genetically-modified-organisms_en

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο