Η Επιτροπή στέλνει στη Meta και στη Snap αιτήματα παροχής πληροφοριών στο πλαίσιο του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες

Commission sends requests for information to Meta and Snap

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε επισήμως στη Meta και στη Snap αιτήματα παροχής πληροφοριών στο πλαίσιο του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Η Επιτροπή ζητεί από τις εταιρείες να παράσχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει για να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους για προστασία των ανηλίκων στο πλαίσιο του κανονισμού, τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με εκτιμήσεις κινδύνου και μέτρα μετριασμού για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, ιδίως όσον αφορά κινδύνους για την ψυχική και τη σωματική υγεία, καθώς και σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών τους από ανηλίκους.

Η Meta και η Snap οφείλουν να παράσχουν τις ζητούμενες πληροφορίες στην Επιτροπή έως την 1η Δεκεμβρίου 2023. Η Επιτροπή θα αποφασίσει τα επόμενα βήματα αφού αξιολογήσει τις απαντήσεις. Τα βήματα αυτά ενδέχεται να συνεπάγονται την επίσημη κίνηση διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 66 του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 2 του κανονισμού, η Επιτροπή δύναται να επιβάλει πρόστιμα για ανακριβείς, ελλιπείς ή παραπλανητικές πληροφορίες σε απάντηση αιτήματος παροχής πληροφοριών. Σε περίπτωση μη απάντησης, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει τις πληροφορίες με απόφασή της. Στην περίπτωση αυτή, η εκπρόθεσμη απάντηση μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή περιοδικών χρηματικών ποινών.

Μετά τον χαρακτηρισμό τους ως πολύ μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών, οι πλατφόρμες της Meta και το Snapchat υπέχουν υποχρέωση συμμόρφωσης με όλες τις διατάξεις που εισήγαγε ο κανονισμός για τις ψηφιακές υπηρεσίες, όπως τις υποχρεώσεις αξιολόγησης και μετριασμού των κινδύνων που σχετίζονται με τη διάδοση παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου και τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στην άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων του παιδιού και της προστασίας των ανηλίκων. Η Meta έλαβε ήδη στις 19 Οκτωβρίου 2023 αίτημα παροχής πληροφοριών σχετικά με τη διάδοση τρομοκρατικού και βίαιου περιεχομένου και ρητορικής μίσους, καθώς και την εικαζόμενη διάδοση παραπληροφόρησης.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_5682/MEX_23_5682_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο