Η Επιτροπή στέλνει στην Amazon αίτημα παροχής πληροφοριών στο πλαίσιο του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες

Commission sends request for information to Amazon under the Digital Services Act

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε επισήμως στην Amazon αίτημα παροχής πληροφοριών στο πλαίσιο του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Η Επιτροπή ζητεί από την Amazon να παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει για να συμμορφωθεί με υποχρεώσεις που σχετίζονται με εκτιμήσεις κινδύνου και μέτρα μετριασμού για την προστασία των καταναλωτών στο διαδίκτυο, ιδίως όσον αφορά τη διάδοση παράνομων προϊόντων, όπως πλαστών φαρμάκων, στο διαδίκτυο και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και τη συμμόρφωση των συστημάτων συστάσεων με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού.

Η Amazon πρέπει να παράσχει τις ζητούμενες πληροφορίες στην Επιτροπή έως τις 6 Δεκεμβρίου 2023. Η Επιτροπή θα κρίνει τα επόμενα βήματα αφού αξιολογήσει τις απαντήσεις της Amazon. Τα βήματα αυτά ενδέχεται να συνεπάγονται την επίσημη κίνηση διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 66 του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 2 του κανονισμού, η Επιτροπή δύναται να επιβάλει πρόστιμα για ανακριβείς, ελλιπείς ή παραπλανητικές πληροφορίες σε απάντηση αιτήματος παροχής πληροφοριών. Σε περίπτωση που η Amazon δεν απαντήσει, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει τις πληροφορίες με απόφασή της. Στην περίπτωση αυτή, η μη τήρηση της προθεσμίας απάντησης μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή περιοδικών χρηματικών ποινών.

Μετά τον χαρακτηρισμό της ως πολύ μεγάλης επιγραμμικής πλατφόρμας, η Amazon υπέχει υποχρέωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό για τις ψηφιακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης και του μετριασμού των κινδύνων που σχετίζονται με τη διάδοση παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου και τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στην άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_5809/MEX_23_5809_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο