Η Επιτροπή στηρίζει τη δημιουργία σύμπραξης δεξιοτήτων στο αγροδιατροφικό οικοσύστημα

Ο αγροδιατροφικός κλάδος παραγωγής, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσιάζει μια σύμπραξη δεξιοτήτων στο πλαίσιο του συμφώνου της ΕΕ για τις δεξιότητες. Στόχος της σύμπραξης είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων και η επανεκπαίδευση ατόμων που εργάζονται στον αγροδιατροφικό κλάδο, τον μεγαλύτερο κλάδο παραγωγής και μεταποίησης στην Ευρώπη. Στόχος είναι το αγροδιατροφικό οικοσύστημα να καταστεί ελκυστικότερο για τους νέους, προσφέροντας παράλληλα την προοπτική διά βίου μάθησης για εργοδότες και εργαζομένους. Τη σύμπραξη συνυπογράφουν, μεταξύ άλλων, ενώσεις, επιχειρήσεις, οργανισμοί, πανεπιστήμια και εθνικές ομοσπονδίες από την ΕΕ. Το οικοσύστημα περιλαμβάνει από οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις μεταποίησης τροφίμων έως μεγάλες πολυεθνικές.

Σε πρώτη φάση, η σύμπραξη θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών των διάφορων αυτών φορέων, ώστε να τεθούν ρεαλιστικοί αλλά φιλόδοξοι στόχοι και να παρακολουθούνται οι μελλοντικές εξελίξεις. Οι δεσμεύσεις περιλαμβάνουν την ανάπτυξη συμπράξεων μεταξύ οργανισμών εκπαίδευσης και κατάρτισης, φορέων καινοτομίας και επιχειρήσεων, καθώς και τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού πλαισίου για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προφίλ. Η νέα αυτή σύμπραξη, η οποία έρχεται να προστεθεί στις συμπράξεις που έχουν θεσπιστεί σε άλλα οκτώ βιομηχανικά οικοσυστήματα, συγκεκριμενοποιεί το σύμφωνο για τις δεξιότητες, μια από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του ευρωπαϊκού θεματολογίου δεξιοτήτων.

Κύριος στόχος του συμφώνου είναι η κινητοποίηση πόρων και η ενθάρρυνση όλων των σχετικών εταίρων να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση των δεξιοτήτων και την επανεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού στα κύρια βιομηχανικά οικοσυστήματα. Από τότε που θεσπίστηκε, πάνω από 500 οργανισμοί έχουν δεσμευτεί να επανεκπαιδεύσουν σχεδόν 6 εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη. Η πρωτοβουλία αυτή συμβάλλει επίσης στον απώτερο στόχο της ΕΕ, ως το 2030 τουλάχιστον το 60 % όλων των ενηλίκων να καταρτίζονται κάθε χρόνο.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1185/MEX_22_1185_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο