Η Επιτροπή τροποποιεί τις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, ώστε να καταστεί δυνατή η αυξημένη στήριξη έργων της πλατφόρμας στρατηγικών τεχνολογιών για την Ευρώπη

Guidelines on Regional State aid to Strategic Technologies for Europe Platform projects

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τροποποίηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (στο εξής: ΚΓΠΕ), ώστε να επιτραπεί στα κράτη μέλη να χορηγούν υψηλότερα ποσά περιφερειακών ενισχύσεων για επενδυτικά έργα που καλύπτονται από την πλατφόρμα στρατηγικών τεχνολογιών για την Ευρώπη (στο εξής: STEP). Η STEP έχει ως στόχο να στηρίξει την ανάπτυξη και την παραγωγή κρίσιμων τεχνολογιών που σχετίζονται με την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση της ΕΕ, καθώς και τη στρατηγική κυριαρχία της ΕΕ.

Η τροποποίηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις περιφερειακές ενισχύσεις
Οι περιφερειακές ενισχύσεις αποτελούν σημαντικό μέσο που χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη για την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης.
Οι ΚΓΠΕ καθορίζουν τους κανόνες βάσει των οποίων τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν κρατικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις για τη στήριξη επενδύσεων στις λιγότερο ευνοημένες περιφέρειες της Ευρώπης. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν περιφερειακούς χάρτες, που αξιολογούνται και εγκρίνονται από την Επιτροπή, στους οποίους καθορίζονται οι περιφέρειες όπου επιτρέπονται οι περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις καθώς και το μέγιστο ποσό κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί, εκφραζόμενο ως ποσοστό των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_3021/IP_24_3021_EL.pdf
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο