Η Επιτροπή ζητεί πληροφορίες από την Amazon στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες

Amazon

Η Επιτροπή απέστειλε στην Amazon αίτημα παροχής πληροφοριών στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Η Επιτροπή ζητεί από την Amazon να προσκομίσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει για να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες όσον αφορά τη διαφάνεια των συστημάτων συστάσεων και των παραμέτρων τους, την τήρηση αποθετηρίου διαφημίσεων και την έκθεση εκτίμησης κινδύνων.

Ειδικότερα, η Amazon καλείται να προσκομίσει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωσή της με τις διατάξεις για τη διαφάνεια των συστημάτων συστάσεων, τους συντελεστές εισόδου, τις λειτουργίες, τα σήματα, τις πληροφορίες και τα μεταδεδομένα που εφαρμόζονται στα εν λόγω συστήματα και τις επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους οι χρήστες εάν επιθυμούν να μην καταρτίζεται προφίλ τους για τα συστήματα συστάσεων. Η εταιρεία πρέπει επίσης να προσκομίσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση, τη δοκιμή και τη συντήρηση της διαδικτυακής διεπαφής της βιβλιοθήκης διαφημίσεων του Amazon Store, καθώς και υποστηρικτικά έγγραφα σχετικά με την έκθεση εκτίμηση κινδύνων.

Η Amazon οφείλει να προσκομίσει τις ζητούμενες πληροφορίες έως τις 26 Ιουλίου 2024. Βάσει της αξιολόγησης των απαντήσεων, η Επιτροπή θα αποφασίσει τα επόμενα βήματα. Αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την επίσημη κίνηση διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 66 της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 2 της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει πρόστιμα για ανακριβείς, ελλιπείς ή παραπλανητικές πληροφορίες σε απάντηση αιτήματος παροχής πληροφοριών. Σε περίπτωση μη απάντησης, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει επίσημο αίτημα με απόφασή της. Στην περίπτωση αυτή, η μη εμπρόθεσμη απάντηση μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή περιοδικών ποινών.

Η Amazon, μετά τον χαρακτηρισμό της ως πολύ μεγάλης επιγραμμικής πλατφόρμας και την απόρριψη από το Δικαστήριο του αιτήματός της για αναστολή της υποχρέωσης δημοσιοποίησης του αποθετηρίου διαφημίσεών της, υποχρεούται να συμμορφωθεί με όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Αυτές περιλαμβάνουν τον επιμελή εντοπισμό και αξιολόγηση όλων των συστημικών κινδύνων που σχετίζονται με τις υπηρεσίες της, την παροχή, στο πλαίσιο των συστημάτων συστάσεών της, επιλογών μη βασιζόμενων στην κατάρτιση προφίλ χρηστών, και τη δημοσιοποίηση του αποθετηρίου διαφημίσεων.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_24_3663/MEX_24_3663_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο