Η Eurostat δημοσιεύει την Περιφερειακή Επετηρίδα του 2022

Η Eurostat δημοσίευσε την Περιφερειακή Επετηρίδα της για το 2022, η οποία παρέχει μια λεπτομερή επισκόπηση ενός ευρέος φάσματος στατιστικών θεμάτων στις περιφέρειες των κρατών μελών της ΕΕ. Η Περιφερειακή Επετηρίδα («Regional Yearbook») της Eurostat για το 2022 παρέχει στατιστικές σε επίπεδο περιφέρειας για διάφορα θέματα: πληθυσμό, υγεία, εκπαίδευση, αγορά εργασίας, συνθήκες διαβίωσης, ψηφιακή κοινωνία, οικονομία, επιχειρήσεις, έρευνα και ανάπτυξη, τουρισμό, μεταφορές, περιβάλλον και γεωργία.

Τα δεδομένα ζωντανεύουν μέσα από χάρτες, στοιχεία και ενημερωτικά γραφήματα που συνοδεύουν την ανάλυση των κύριων πορισμάτων. Η φετινή δημοσίευση εστιάζει ειδικότερα στο Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022, καθώς και στον αντίκτυπο που έχει η πανδημία στον πληθυσμό, την οικονομία, τον τουρισμό, την απασχόληση και άλλους τομείς. Εξετάζει επίσης διεξοδικά τους δείκτες που σχετίζονται με τα ύδατα, όπως οι υγρότοποι, οι επιπτώσεις της ξηρασίας και της εκμετάλλευσης των υδάτων, καθώς και τις στατιστικές που σχετίζονται με διάφορους τύπους καρκίνου. Τα περιφερειακά δεδομένα που δημοσιεύονται στην Επετηρίδα παρουσιάζουν μια πλήρη, πιο σύνθετη εικόνα σε σχέση με τα αριθμητικά στοιχεία σε εθνικό επίπεδο, επιτρέποντας τον εντοπισμό των ομοιοτήτων αλλά και των διαφορών μεταξύ περιφερειών παρόμοιου μεγέθους στα διάφορα κράτη μέλη, αλλά και των ανισοτήτων εντός των κρατών μελών.

Η Περιφερειακή Επετηρίδα συμπληρώνεται με δύο άλλες εκδόσεις που δημοσίευσε επίσης σήμερα η Eurostat: τον Στατιστικό Ατλαντα, ο οποίος επιτρέπει στους χρήστες να εξερευνήσουν διαδραστικά όλους τους χάρτες που περιλαμβάνει η Επετηρίδα, και τη διαδραστική έκδοση Περιφέρειες της Ευρώπης 2022, η οποία παρέχει μια μεγάλη ποικιλία δυναμικών απεικονίσεων με σύντομα κείμενα για καλύτερη κατανόηση της κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής κατάστασης στις περιφέρειες της ΕΕ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_6043/MEX_22_6043_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο