Η Ευρωπαϊκή Ένωση: Τι είναι και τι κάνει!

Αυτή η έκδοση είναι ένας οδηγός με λίγα λόγια για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δραστηριότητές της.

Στο πρώτο μέρος εξηγείται εν συντομία “τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση”.
Στο δεύτερο μέρος, με τίτλο “Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση”, περιγράφεται η δράση που αναλαμβάνει η ΕΕ σε περισσότερους από 40 διαφορετικούς τομείς προκειμένου να βελτιωθεί η ζωή των ανθρώπων στην Ευρώπη αλλά και πέρα από αυτή.
Στο τρίτο μέρος, με τίτλο “Πώς λαμβάνει αποφάσεις και πώς ενεργεί η Ευ­ρωπαϊκή Ένωση”, περιγράφονται τα θεσμικά όργανα που έχουν κεντρικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ε.Ε. και ο τρόπος με τον οποίο οι αποφάσεις των οργάνων αυτών μετουσιώνονται σε πράξη.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ
PDF (σελίδες 70) : https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/c47b2296-b71a-11ed-8912-01aa75ed71a1/language-el/format-PDF/source-288411138

HTML : https://op.europa.eu/webpub/com/eu-what-it-is/el/

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο