Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την αξιολόγηση των εθνικών στρατηγικών πλαισίων των κρατών μελών για τους Ρομά

Η Επιτροπή δημοσίευσε την αξιολόγηση των εθνικών στρατηγικών πλαισίων των κρατών μελών για τους Ρομά στο πλαίσιο του δεκαετούς σχεδίου της για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά για την περίοδο 2020-2030.
Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα εθνικά σχέδια των κρατών μελών διαφέρουν σημαντικά όσον αφορά την εφαρμογή των κοινών χαρακτηριστικών και των ελάχιστων δεσμεύσεων που ορίζονται στο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ.

Η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη τα μέτρα που θεσπίστηκαν από ορισμένα κράτη μέλη για την προώθηση της καταπολέμησης της τσιγγανοφοβίας, των διακρίσεων και της ρητορικής μίσους, καθώς και τα μέτρα για την ενίσχυση των ικανοτήτων της κοινωνίας των πολιτών και τη διασφάλιση της ουσιαστικής συμμετοχής των γυναικών και των νέων Ρομά. Εντοπίζει επίσης κενά στις στρατηγικές άλλων κρατών μελών, όπως η απουσία συγκεκριμένων προϋπολογισμών για την εφαρμογή και την παρακολούθηση των υφιστάμενων στρατηγικών και μέτρων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση του διαχωρισμού στους τομείς της εκπαίδευσης και της στέγασης.

Η Επίτροπος Ισότητας κ. Χέλενα Ντάλι δήλωσε σχετικά: «Τα κράτη μέλη είναι πρόθυμα να προβούν σε αλλαγές για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά, όπως ξεκάθαρα προβλέπεται στη σύσταση του Συμβουλίου που εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2021. Η εν λόγω σύσταση πρέπει να αντικατοπτρίζεται στα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη. Γι’ αυτό, καλώ τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν άμεσα τα εθνικά τους σχέδια, ώστε να εντοπίσουν τρόπους για να τα καταστήσουν ισχυρότερα. Τα προβλήματα της τσιγγανοφοβίας, του ρατσισμού κατά των Ρομά, του διαχωρισμού και των διακρίσεων στην ΕΕ εξακολουθούν να υφίστανται και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι εξαιρετικά σοβαρά για πολλούς από τους έξι εκατομμύρια Ρομά που ζουν στην ΕΕ. Η θέσπιση κατάλληλων εθνικών πλαισίων είναι μόνο η αρχή. Πρέπει να αναλάβουμε δράση παράλληλα σε διάφορα επίπεδα για την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει.»

Σύμφωνα με την αξιολόγηση, πολλά κράτη μέλη έχουν συμπεριλάβει ενεργά οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών Ρομά στην κατάρτιση των σχεδίων τους. Ωστόσο, για να εφαρμοστεί επιτυχώς το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τους Ρομά, απαιτείται στενότερη συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής των εθνικών στρατηγικών.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_104/MEX_23_104_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά στρατηγικά πλαίσια για τους Ρομά είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο