Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί την πρώτη της συναλλαγή μέσω της νέας υπηρεσίας έκδοσης τίτλων της ΕΕ που βασίζεται στο Ευρωσύστημα

Digital Euro

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εκδίδει χρεόγραφα εξ ονόματος της ΕΕ και της Ευρατόμ, συγκέντρωσε χθες επιπλέον 2,2 δισ. ευρώ, στην πρώτη δημοπρασία του έτους μέσω της έκδοσης βραχυπρόθεσμων χρεωστικών τίτλων. Η συναλλαγή δύο δόσεων συνίστατο στην έκδοση ενός νέου χρεωστικού τίτλου διάρκειας 6 μηνών που λήγει τον Ιούλιο του 2024, ύψους 1,3 δισ. ευρώ, και σε συνεχή έκδοση ενός χρεωστικού τίτλου διάρκειας 3 μηνών, ύψους 0,9 δισ. ευρώ, που λήγει τον Απρίλιο του 2024.

Η δημοπρασία αυτή ήταν η πρώτη συναλλαγή χρεωστικών τίτλων της ΕΕ που κάνει χρήση της υπηρεσίας έκδοσης τίτλων της ΕΕ (EIS), η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για μετασυναλλακτικούς διακανονισμούς. Τα χρεόγραφα που εκδόθηκαν χθες στο πλαίσιο της δημοπρασίας χρεογράφων διάρκειας 6 μηνών θα καταχωριστούν στην Εθνική Τράπεζα του Βελγίου, η οποία θα λειτουργεί ως κεντρικό αποθετήριο τίτλων (KAT) για όλα τα ομόλογα και τα χρεόγραφα της ΕΕ που εκδίδονται για πρώτη φορά μετά την 1η Ιανουαρίου 2024. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα λειτουργεί ως οργανισμός πληρωμών της ΕΕ όσον αφορά όλες τις ροές πληρωμών που προκύπτουν από τις συναλλαγές αυτές. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους διαφορετικούς ρόλους είναι διαθέσιμες στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο της EIS.

Η έναρξη λειτουργίας της EIS, η οποία ευθυγραμμίζει την υποδομή διακανονισμού χρεογράφων της ΕΕ με εκείνη των μεγάλων (κρατικών) εκδοτών της ΕΕ που υποστηρίζονται από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες ως δημοσιονομικοί αντιπρόσωποι, θα έχει ως αποτέλεσμα τη διατήρηση των καλύτερων δυνατών συνθηκών δανεισμού για τα χρεόγραφα της ΕΕ. Θα διαμορφώσει επίσης ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλα τα KAT και τους επενδυτές που διαπραγματεύονται εκδοθέντα ομόλογα της ΕΕ. Η EIS θα δώσει επίσης τη δυνατότητα άμεσου διακανονισμού βραχυπρόθεσμων χρεωστικών τίτλων και ομολόγων της ΕΕ στο Target2-Securities (T2S) και θα διευκολύνει τη χρήση από αντισυμβαλλομένους των χρεωστικών τίτλων της ΕΕ ως ασφάλειας έναντι κεντρικών τραπεζών.

Η έναρξη λειτουργίας της EIS έρχεται σε συνέχεια της θέσπισης ρυθμίσεων υποβολής προσφορών σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης στα τέλη του 2023 και αποτελεί το πλέον πρόσφατο βήμα στην προσπάθεια να καταστεί η ΕΕ ένας από τους μεγαλύτερους εκδότες τίτλων σε ευρώ.

Η EIS θα χρησιμοποιείται για τον διακανονισμό όλων των νέων χρεωστικών τίτλων της ΕΕ (δηλαδή ομολόγων και βραχυπρόθεσμων χρεωστικών τίτλων της ΕΕ με νέους κωδικούς ISIN) που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρατόμ. Οι χρεωστικοί τίτλοι της ΕΕ που εκδόθηκαν για πρώτη φορά πριν από τον Ιανουάριο του 2024 θα συνεχίσουν να υπόκεινται στις ρυθμίσεις μετασυναλλακτικού διακανονισμού που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από την έναρξη λειτουργίας της EIS, βάσει της οποίας η Clearstream Luxembourg λειτουργεί ως κεντρικό αποθετήριο τίτλων (ΚΑΤ) και η BNP Paribas Luxembourg ως τράπεζα διακανονισμού. Ως εκ τούτου, το παλαιό σύστημα διακανονισμού και το σύστημα διακανονισμού EIS θα συνυπάρχουν.

Η συναλλαγή αποτελεί μέρος του τακτικού προγράμματος έκδοσης βραχυπρόθεσμων χρεωστικών τίτλων της ΕΕ. Μια επισκόπηση των ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής είναι διαθέσιμη εδώ. Μια συνολική επισκόπηση του χρηματοδοτικού προγράμματος της ΕΕ για το 1ο εξάμηνο του 2024 είναι επίσης διαθέσιμη στο σχέδιο χρηματοδότησης της ΕΕ για το 1ο εξάμηνο του 2024.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_24_283/MEX_24_283_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_24_263/IP_24_263_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο