Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να διαθέσει 186 εκατ. ευρώ για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων διατροφής εντός και εκτός της ΕΕ το 2024

promoting agri food products in and outside EU

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαθέσει 185,9 εκατ. ευρώ το 2024 για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων προώθησης βιώσιμων και υψηλής ποιότητας γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ, τόσο στην ΕΕ όσο και στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα εργασίας για την πολιτική προώθησης του 2024, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή, αποσκοπεί στην ανάπτυξη νέων ευκαιριών στην αγορά, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις πολιτικές προτεραιότητες, την ανάλυση των προβλεπόμενων εξαγωγών προς υφιστάμενες και αναδυόμενες αγορές, καθώς και τις συνεισφορές των ενδιαφερόμενων μερών.

Οι εκστρατείες προώθησης των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ θα πρέπει να αποβλέπουν στη δημιουργία νέων ευκαιριών στην αγορά για τους γεωργούς της ΕΕ και, γενικότερα, για τη βιομηχανία τροφίμων της ΕΕ, καθώς και στην ενίσχυση των προσπαθειών τους για την εδραίωση των υφιστάμενων επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Εκτός από την αύξηση της βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης γεωργικών προϊόντων, η πολιτική προώθησης υποστηρίζει επίσης τη βιώσιμη ανάκαμψη του αγροδιατροφικού τομέα της ΕΕ σε ένα δύσκολο οικονομικό πλαίσιο.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_5816/IP_23_5816_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο