Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά στο Συμβούλιο να επιβεβαιώσει την ενταξιακή προοπτική της Ουκρανίας, της Μολδαβίας και της Γεωργίας και γνωμοδοτεί σχετικά με τη χορήγηση καθεστώτος υποψήφιας χώρας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις γνώμες της σχετικά με τις αιτήσεις προσχώρησης στην ΕΕ, τις οποίες υπέβαλαν η Ουκρανία, η Δημοκρατία της Μολδαβίας και η Γεωργία κατόπιν πρόσκλησης του Συμβουλίου. 

Οι γνώμες βασίζονται σε αξιολόγηση, στην οποία προέβη η Επιτροπή, υπό το πρίσμα των τριών κριτηρίων προσχώρησης στην ΕΕ, τα οποία αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: πολιτικά κριτήρια, οικονομικά κριτήρια και ικανότητα της χώρας να αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους της ΕΕ (κεκτημένο της ΕΕ). Οι γνώμες λαμβάνουν επίσης υπόψη τις προσπάθειες της Ουκρανίας, της Μολδαβίας και της Γεωργίας να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο των συμφωνιών σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των σφαιρικών και σε βάθος ζωνών ελεύθερων συναλλαγών, οι οποίες καλύπτουν σημαντικά τμήματα του κεκτημένου της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά στο Συμβούλιο να δοθεί στην Ουκρανία, τη Μολδαβία και τη Γεωργία η προοπτική να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή συνιστά να χορηγηθεί στην Ουκρανία και τη Μολδαβία καθεστώς υποψήφιας χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν μέτρα σε διάφορους τομείς και, για τη Γεωργία, μόλις υλοποιηθούν ορισμένες προτεραιότητες. Με βάση τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει τώρα να αποφασίσουν ομόφωνα τα επόμενα βήματα.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3826/MEX_22_3826_EN.pdf 

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το σχετικό δελτίο Τύπου : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3790/IP_22_3790_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο