Η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης της Ευρώπης παραμένει υψηλή

Quality of Europe's bathing waters remains high

Το 2022, οι περισσότερες περιοχές κολύμβησης της Ευρώπης πληρούσαν τα πλέον αυστηρά πρότυπα «εξαιρετικής» ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση για τα ύδατα κολύμβησης που δημοσιεύτηκε σήμερα. Στην αξιολόγηση, την οποία διεξήγαγε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφέρονται οι περιοχές με τα καθαρότερα ύδατα, όπου μπορούν να κολυμπήσουν οι λουόμενοι φέτος το καλοκαίρι.

Οι παράκτιες περιοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα του συνόλου των περιοχών κολύμβησης, έχουν γενικά καλύτερη ποιότητα από τα ποτάμια και τις λίμνες. Το 2022, το 88,9% των παράκτιων περιοχών κολύμβησης της ΕΕ χαρακτηρίστηκαν ως «εξαιρετικής» ποιότητας σε σύγκριση με το 79,3% των εσωτερικών υδάτων.

Το 2022, το 95% των υδάτων κολύμβησης στην Κύπρο, την Αυστρία, την Ελλάδα και την Κροατία πληρούσε τα πρότυπα «εξαιρετικής» ποιότητας. Επιπλέον, στη Μάλτα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και το Λουξεμβούργο, όλα τα ύδατα κολύμβησης που αξιολογήθηκαν πληρούσαν το ελάχιστο πρότυπο επαρκούς ποιότητας.

Μετά την έκδοση της οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης το 2006, το ποσοστό των περιοχών με «εξαιρετικά» ύδατα αυξήθηκε και τα τελευταία χρόνια έχει σταθεροποιηθεί στο 85-89 % για τα παράκτια ύδατα και στο 77-81% για τα εσωτερικά ύδατα κολύμβησης. Το 2022, οι περιοχές με εξαιρετικά ύδατα αντιπροσώπευαν το 85,7% του συνόλου των περιοχών κολύμβησης στην ΕΕ. Τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας των υδάτων πληρούνταν στο 95,9% του συνόλου των υδάτων κολύμβησης στην ΕΕ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_3182/MEX_23_3182_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο τύπου : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_3157/IP_23_3157_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο