Η πρώτη έκθεση για την κατάσταση της ψηφιακής δεκαετίας ζητεί να αναληφθεί συλλογική δράση για τη διαμόρφωση της ψηφιακής μετάβασης

State of the Digital Decade

Η πρώτη έκθεση για την κατάσταση της ψηφιακής δεκαετίας, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα, παρέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση της προόδου προς την επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού για να καταστεί η ΕΕ περισσότερο ψηφιακά κυρίαρχη, ανθεκτική και ανταγωνιστική. Περιλαμβάνει αξιολόγηση των επιδόσεων της ΕΕ ως προς την επίτευξη των στόχων και των επιδιώξεων της Ευρώπης για το 2030, εστιάζοντας σε τέσσερις κύριους πυλώνες: ψηφιακές δεξιότητες, ψηφιακές υποδομές, ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, και ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών. Περιλαμβάνει επίσης την παρακολούθηση της ευρωπαϊκής διακήρυξης σχετικά με τα ψηφιακά δικαιώματα και τις ψηφιακές αρχές, η οποία αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της ΕΕ για έναν προστατευμένο, ασφαλή και βιώσιμο ψηφιακό μετασχηματισμό με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Η έκθεση του 2023, η οποία είναι η πρώτη μιας σειράς ετήσιων εκθέσεων, αποτελεί έκκληση προς τα κράτη μέλη για την ανάληψη συλλογικής δράσης με σκοπό την αντιμετώπιση των υφιστάμενων επενδυτικών κενών, την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού στην Ευρώπη και την εντατικοποίηση των προσπαθειών για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος πολιτικής για την ψηφιακή δεκαετία (DDPP). Το DDPP εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και τέθηκε σε ισχύ την 9 Ιανουαρίου 2023 και περιλαμβάνει ένα σύστημα συνεργατικής διακυβέρνησης μεταξύ της ΕΕ και των εθνικών αρχών.

Οι οριζόντιες συστάσεις της έκθεσης του 2023 και οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις παρουσιάζουν τα επόμενα σαφή και επιχειρησιακά βήματα. Οι συστάσεις θα αποτελέσουν τη βάση για συζήτηση και συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών σχετικά με τον τρόπο επίτευξης των κοινών μας στόχων. Το έργο αυτό θα υποστηριχθεί μέσω της υλοποίησης πολυκρατικών έργων μεγάλης κλίμακας, συμπεριλαμβανομένης της νεοσυσταθείσας κοινοπραξίας ευρωπαϊκής ψηφιακής υποδομής (ΚΕΨΥ).

Ακολουθούν τα κύρια πορίσματα στους διάφορους τομείς που καλύπτει η έκθεση.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_4619/IP_23_4619_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο