Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή τροποποιεί τους γενικούς κανόνες απαλλαγής κατά κατηγορία για την περαιτέρω διευκόλυνση και επιτάχυνση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης

green and digital transition
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στοχευμένη τροποποίηση του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία («ΓΚΑΚ») με σκοπό την περαιτέρω διευκόλυνση, απλούστευση και επιτάχυνση της στήριξης για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση της ΕΕ.

Μαζί με το νέο προσωρινό πλαίσιο κρίσης και μετάβασης, η παρούσα στοχευμένη τροποποίηση έχει ως στόχο να διευκολύνει τα κράτη μέλη να χορηγούν την αναγκαία στήριξη σε βασικούς τομείς σύμφωνα με το βιομηχανικό σχέδιο της Πράσινης Συμφωνίας.

Τροποποίηση του ΓΚΑΚ για την υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας
Ο ΓΚΑΚ χαρακτηρίζει συγκεκριμένες κατηγορίες κρατικών ενισχύσεων συμβατές με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις. Ως εκ τούτου, εξαιρεί τις κατηγορίες αυτές από την υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησης και έγκρισης από την Επιτροπή, επιτρέποντας στα κράτη μέλη να χορηγούν απευθείας την ενίσχυση και να ενημερώνουν την Επιτροπή μόνο εκ των υστέρων.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_1523/IP_23_1523_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο